Statut Federatia PUBLISIND

Aprobat in sedinta Congresului – 14.12.2019

Art. 1 – Denumire, sediu, însemne

 • Denumirea organizaţiei este “Federaţia PUBLISIND”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se foloseşte PUBLISIND.
 • PUBLISIND este o federaţie sindicala care reuneşte pe baza liberului consintământ organizaţii legal constituite, din autorităţile şi instituţiile publice şi din institutii de interes public.
 • PUBLISIND are sediul în Bucureşti, str Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, camera 201-203, etaj 2, sector 1.
 • Însemnele PUBLISIND sunt prezentate în anexa nr. 1 şi fac parte integrantă din prezentul statut.

Art. 2 – Structura

 • PUBLISIND este organizată în domenii de activitate.
 • Un domeniu de activitate al PUBLISIND cuprinde toate sindicatele afiliate PUBLISIND, constituite într-un domeniu specific de activitate.
 • Domeniile de activitate ale federaţiei sunt coordonate de vicepreşedinti care reprezintă domeniile corespunzatoare în cadrul Biroului Executiv al PUBLISIND

Art. 3 – Scopul înfiinţării

 • PUBLISIND apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor săi conform Constituţiei României şi legilor ţării. PUBLISIND acţionează în numele membrilor, având calitate procesuală activă, conform legii.
 • Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale PUBLISIND sunt: democraţia, egalitatea în drepturi, legalitatea şi solidaritatea.
 • PUBLISIND este o organizaţie independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de oricare alte entităţi, indiferent de nivelul la care acestea sunt constituite şi/sau organizate.

Art. 4 – Obiective

 • Susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor săi, la toate nivelurile.
 • Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a membrilor săi.
 • Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale membrilor săi.
 • Unificarea mişcării sindicale în cadrul sectorului de activitate.
 • Promovarea solidarităţii.
 • Formarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale.
 • Colaborarea cu structuri sindicale asemănătoare din alte state.
 • Colaborarea cu structuri sindicale din alte sectoare de activitate.

 

Art. 5 – Drepturile PUBLISIND

Drepturile PUBLSIND sunt:

 • De a-şi elabora propriul statut si Regulament de organizare si funcţionare.
 • De a-şi alege liber reprezentanţii.
 • De a-şi organiza gestiunea si activitatea.
 • De a-şi formula programe proprii de acţiune.
 • De a beneficia de protectia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor.
 • De a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de statut.
 • De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:
 1. casa de ajutor reciproc;
 2. publicaţii proprii;
 3. unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;
 4. fonduri proprii pentru susţinerea membrilor PUBLISIND în caz de acţiuni sindicale, şomaj, calamitate, boala, deces, etc.
 • De a organiza şi sprijini material şi financiar activităţi cultural-artistice.
 • De a organiza şi desfăşura cursuri de pregătire/formare/calificare profesională, în condiţiile legii.
 • De a obţine credite, în condiţiile prevăzute de lege.
 • De a folosi mijloacele specifice de acţiune în condiţiile prevăzute de lege.
 • De a fi consultată la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele/acordurile colective de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere, activitatea sindicală şi alte aspecte de interes.
 • De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat drepturile membrilor PUBLISIND ce decurg din legislaţia specifică, din normele de dreptul muncii şi din contractele colective de muncă şi acordurile privind raporturile de serviciu.
 • De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca şi a acordurilor colective privind raporturile de serviciu.
 • De a stabili prin reglementări proprii nivelul si modul de remunerare/motivare a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale PUBLISIND, precum si pentru personalul de specialitate si administrativ din structurile PUBLISIND.
 • De a se afilia la organizaţii/asociaţii pe plan internaţional.

Art. 6 – Îndatoririle PUBLISIND

Îndatoririle PUBLISIND sunt:

 • De a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor sindicatelor membre.
 • De a nu alege în organele de conducere demnitari, persoane care deţin funcţii de conducere la nivel administrativ sau funcţii alese în structuri politice, cetăţeni străini sau persoane care au suferit condamnări penale.
 • Ţine evidenta membrilor, precum şi a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.
 • Deleagă reprezentanţi, care să reprezinte interesele membrilor, la negocierile cu structurile guvernamentale abilitate sau cu conducerile administrative.
 • Informează şi consultă periodic sau ori de câte ori este nevoie organizaţiile membre cu privire la activitatea sindicală pe care o desfăşoară.
 • De a folosi bunurile mobile şi imobile aparţinând PUBLISIND doar potrivit intereselor membrilor săi şi de a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decât în caz de lichidare a sindicatului si în conformitate cu hotărârea luată în Congres.

Art. 7 – Drepturile organizaţiilor membre

Drepturile organizaţiilor membre PUBLISIND sunt:

 • De a organiza şi desfăşura activităţi în conformitate cu propriile statute.
 • De a delega liber reprezentanţi pentru alegeri în cadrul structurilor PUBLISIND.
 • De a-şi exprima liber, prin reprezentanţi, opinia proprie, în forurile PUBLISIND.
 • De a propune şi de a alege, prin reprezentanţi, membrii comisiei de cenzori.
 • De a hotărî, prin reprezentanţii desemnaţi, cu privire la utilizarea fondurilor PUBLISIND.
 • De a cere organelor PUBLISIND să acţioneze pentru promovarea, apărarea şi reprezentarea drepturilor şi interesele sindicatelor afiliate.
 • De a participa la activitatea sindicală.
 • De a fi informat cu privire la activitatea PUBLISIND.
 • De a beneficia de avantajele sau facilităţile negocitate de PUBLISIND, precum şi de alte servicii oferite de sindicat în condiţiile stabilite de organizaţie.

Art. 8 – Îndatoririle organizaţiilor membre

Îndatoririle organizaţiilor membre PUBLISIND sunt:

 • Să cunoască şi să respecte statutul şi ROF-ul PUBLISIND.
 • Să achite la timp cotizaţia lunară.
 • Să respecte disciplina şi ierarhia federativă şi să acţioneze pentru înfăptuirea hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND.
 • Să participe la acţiunile hotărâte de PUBLISIND prin unitate şi solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.
 • Să se abţină de la orice manifestări potrivnice hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND.
 • Să militeze şi să acţioneze în sensul unificării sindicale in sectorul public  din România.
 • Să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate.
 • Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea PUBLISIND.
 • Să îşi armonizeze statutul propriu cu statutul PUBLISIND.
 • Să comunice în scris, în termen de 30 de zile, orice modificare referitoare la statutele proprii, numărul de membri, numele reprezentanţilor aleşi, adresa sau datele de contact.
 • Organizaţiile care au pierdut calitatea de membru al PUBLISIND nu au nici un drept asupra patrimoniului PUBLISIND şi trebuie să îşi achite obligaţiile financiare către aceasta până la data pierderii calităţii de membru.

Art. 9