Statut Federatia PUBLISIND

Art. 1 – Denumire, sediu, însemne

 • Denumirea organizaţiei este “Federaţia PUBLISIND”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se foloseşte PUBLISIND.
 • PUBLISIND este o federaţie sindicala care reuneşte pe baza liberului consintământ organizaţii legal constituite, din autorităţile şi instituţiile publice şi din institutii de interes public.
 • PUBLISIND are sediul în Bucureşti, str Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, camera 201-203, etaj 2, sector 1.
 • Însemnele PUBLISIND sunt prezentate în anexa nr. 1 şi fac parte integrantă din prezentul statut.

Art. 2 – Structura

 • PUBLISIND este organizată în domenii de activitate.
 • Un domeniu de activitate al PUBLISIND cuprinde toate sindicatele afiliate PUBLISIND, constituite într-un domeniu specific de activitate.
 • Domeniile de activitate ale federaţiei sunt coordonate de vicepreşedinti care reprezintă domeniile corespunzatoare în cadrul Biroului Executiv al PUBLISIND

Art. 3 – Scopul înfiinţării

 • PUBLISIND apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor săi conform Constituţiei României şi legilor ţării. PUBLISIND acţionează în numele membrilor, având calitate procesuală activă, conform legii.
 • Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale PUBLISIND sunt: democraţia, egalitatea în drepturi, legalitatea şi solidaritatea.
 • PUBLISIND este o organizaţie independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de oricare alte entităţi, indiferent de nivelul la care acestea sunt constituite şi/sau organizate.

Art. 4 – Obiective

 • Susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor săi, la toate nivelurile.
 • Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a membrilor săi.
 • Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale membrilor săi.
 • Unificarea mişcării sindicale în cadrul sectorului de activitate.
 • Promovarea solidarităţii.
 • Formarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale.
 • Colaborarea cu structuri sindicale asemănătoare din alte state.
 • Colaborarea cu structuri sindicale din alte sectoare de activitate.

Art. 5 – Drepturile PUBLISIND

Drepturile PUBLSIND sunt:

 • De a-şi elabora propriul statut si Regulament de organizare si funcţionare.
 • De a-şi alege liber reprezentanţii.
 • De a-şi organiza gestiunea si activitatea.
 • De a-şi formula programe proprii de acţiune.
 • De a beneficia de protectia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor.
 • De a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de statut.
 • De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:
 1. casa de ajutor reciproc;
 2. publicaţii proprii;
 3. unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;
 4. fonduri proprii pentru susţinerea membrilor PUBLISIND în caz de acţiuni sindicale, şomaj, calamitate, boala, deces, etc.
 • De a organiza şi sprijini material şi financiar activităţi cultural-artistice.
 • De a organiza şi desfăşura cursuri de pregătire/formare/calificare profesională, în condiţiile legii.
 • De a obţine credite, în condiţiile prevăzute de lege.
 • De a folosi mijloacele specifice de acţiune în condiţiile prevăzute de lege.
 • De a fi consultată la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele/acordurile colective de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere, activitatea sindicală şi alte aspecte de interes.
 • De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat drepturile membrilor PUBLISIND ce decurg din legislaţia specifică, din normele de dreptul muncii şi din contractele colective de muncă şi acordurile privind raporturile de serviciu.
 • De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca şi a acordurilor colective privind raporturile de serviciu.
 • De a stabili prin reglementări proprii nivelul si modul de remunerare/motivare a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale PUBLISIND, precum si pentru personalul de specialitate si administrativ din structurile PUBLISIND.
 • De a se afilia la organizaţii/asociaţii pe plan internaţional.

Art. 6 – Îndatoririle PUBLISIND

Îndatoririle PUBLISIND sunt:

 • De a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor sindicatelor membre.
 • De a nu alege în organele de conducere demnitari, persoane care deţin funcţii de conducere la nivel administrativ sau funcţii alese în structuri politice, cetăţeni străini sau persoane care au suferit condamnări penale.
 • Ţine evidenta membrilor, precum şi a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.
 • Deleagă reprezentanţi, care să reprezinte interesele membrilor, la negocierile cu structurile guvernamentale abilitate sau cu conducerile administrative.
 • Informează şi consultă periodic sau ori de câte ori este nevoie organizaţiile membre cu privire la activitatea sindicală pe care o desfăşoară.
 • De a folosi bunurile mobile şi imobile aparţinând PUBLISIND doar potrivit intereselor membrilor săi şi de a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decât în caz de lichidare a sindicatului si în conformitate cu hotărârea luată în Congres.

Art. 7 – Drepturile organizaţiilor membre

Drepturile organizaţiilor membre PUBLISIND sunt:

 • De a organiza şi desfăşura activităţi în conformitate cu propriile statute.
 • De a delega liber reprezentanţi pentru alegeri în cadrul structurilor PUBLISIND.
 • De a-şi exprima liber, prin reprezentanţi, opinia proprie, în forurile PUBLISIND.
 • De a propune şi de a alege, prin reprezentanţi, membrii comisiei de cenzori.
 • De a hotărî, prin reprezentanţii desemnaţi, cu privire la utilizarea fondurilor PUBLISIND.
 • De a cere organelor PUBLISIND să acţioneze pentru promovarea, apărarea şi reprezentarea drepturilor şi interesele sindicatelor afiliate.
 • De a participa la activitatea sindicală.
 • De a fi informat cu privire la activitatea PUBLISIND.
 • De a beneficia de avantajele sau facilităţile negocitate de PUBLISIND, precum şi de alte servicii oferite de sindicat în condiţiile stabilite de organizaţie.

Art. 8 – Îndatoririle organizaţiilor membre

Îndatoririle organizaţiilor membre PUBLISIND sunt:

 • Să cunoască şi să respecte statutul şi ROF-ul PUBLISIND.
 • Să achite la timp cotizaţia lunară.
 • Să respecte disciplina şi ierarhia federativă şi să acţioneze pentru înfăptuirea hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND.
 • Să participe la acţiunile hotărâte de PUBLISIND prin unitate şi solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.
 • Să se abţină de la orice manifestări potrivnice hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND.
 • Să militeze şi să acţioneze în sensul unificării sindicale in sectorul public  din România.
 • Să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate.
 • Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea PUBLISIND.
 • Să îşi armonizeze statutul propriu cu statutul PUBLISIND.
 • Să comunice în scris, în termen de 30 de zile, orice modificare referitoare la statutele proprii, numărul de membri, numele reprezentanţilor aleşi, adresa sau datele de contact.
 • Organizaţiile care au pierdut calitatea de membru al PUBLISIND nu au nici un drept asupra patrimoniului PUBLISIND şi trebuie să îşi achite obligaţiile financiare către aceasta până la data pierderii calităţii de membru.

Art. 9 –  Calitatea de membru

 • Poate fi membru PUBLISIND în condiţile prevăzute de art. 1 alin 2 al prezentului Statut, orice organizaţie legal constituită care adera liber consimţit la statutul PUBLISIND şi formulează o cerere de afiliere.
 • Cererea de afiliere se va formula în scris, va cuprinde toate informaţiile relevante cu privire la sindicat, numărul de membri cotizanţi şi va fi însoţită de:
 1. statutul organizaţiei;
 2. copia hotărârii judecătoreşti definitive prin care organizaţia a dobândit personalitatea juridică;
 3. extras din procesul verbal al şedinţei organului de decizie statutar al organizaţiei cu privire la afilierea la PUBLISIND;
 4. numele si prenumele membrilor organului de conducere, inclusiv datele de contact;
 5. angajamentul de respectare a statutului PUBLISIND.

(3)  Cererea de afiliere va fi adresată Biroului executiv al PUBLISIND, care o va aproba după consultarea celorlalte organizaţii sindicale din acelaşi domeniu de activitate, urmând ca decizia să fie supusă validării Consiliului federal.

(4) Congresul PUBLISIND poate acorda calitatea de membru de onoare şi preşedinte de onoare unor personalităţi, acestea urmând a fi invitate să participe la şedinţele Congresului

Art. 10 – Pierderea calităţii de membru

Pierderea calităţii de membru poate avea loc:

 • Prin dizolvarea organizaţiei sindicale.
 • Prin retragere, cu formularea unei notificări scrise, însoţită de copia procesului verbal al şedinţei organului de decizie statutar al organizaţiei cu privire la retragerea din PUBLISIND.
 • Prin excludere, decisă de PUBLISIND în condiţiile prezentului statut.

Art. 11 – Patrimoniul

 • Patrimoniul PUBLISIND este alcătuit din bunuri mobile, bunuri imobile şi resurse financiare.
 • Sursele de constituire a patrimoniului sunt: cotizaţiile organizaţiilor membre, venituri realizate din activităţi proprii, donaţii, sponsorizări, alte surse prevăzute de lege.
 • PUBLISIND nu a avut patrimoniu la constituire.
 • Patrimoniul PUBLISIND este indivizibil şi netransmisibil.

Art. 12 – Cotizaţia

 • Cotizaţia reprezintă contribuţia financiară lunară şi permanentă a fiecărei organizaţii membre.
 • Cuantumul cotizaţiei lunare a organizaţiilor membre este stabilit de Consiliu şi în lipsa unei hotărâri exprese, reprezintă 2 lei pentru fiecare membru de sindicat al organizaţiilor membre.
 • Organizaţiile nou afiliate vor plăti cotizaţia începând cu luna imediat următoare celei în care au fost afiliate.

Art. 13 – Structura Organizatorică

Structura organizatorică a PUBLISIND cuprinde:

 • Congresul;
 • Consiliul federal;
 • Biroul executiv;
 • Domeniile de activitate;
 • Organizaţia de femei PUBLISIND (denumită OFP);
 • Organizaţia de tineret PUBLISIND (denumită OTP)
 • Comisia de cenzori

 

Art. 14 – Organele de conducere

 • Organele de conducere ale PUBLISIND sunt:
 • Organe de conducere decizionale:
  • Congresul;
  • Consiliul federal.
 • Organ de conducere executivă:
  • Biroul executiv.
 • Şedinţele organelor de conducere PUBLISIND sunt conduse de preşedintele PUBLISIND iar secretariatul este asigurat de secretarul general PUBLISIND, absenţa acestora fiind suplinită prin decizia Biroului executiv.

Art. 15 – Congresul

 • Congresul PUBLISIND se reuneşte la interval de 4 ani în şedinte ordinare, având următoarele atributii:
 1. adoptă ordinea de zi şi regulile privind desfăşurarea lucrărilor;
 2. adoptă şi modifică statutul PUBLISIND;
 3. stabileşte strategia generală a PUBLISIND;
 4. hotărăşte asocierea/fuziunea cu alte federaţii, constituirea de uniuni şi/sau   afilierea la nivel naţional şi internaţională;
 5. alege şi revocă membrii Biroului Executiv pentru un mandat de 4 ani;
 6. alege şi revocă membrii comisiei de cenzori;
 7. ratifică execuţia bugetară;
 8. acordă şi retrage calitatea de membru de onoare şi/sau preşedinte de onoare;
 9. în caz de reorganizare prin divizare/comasare/fuziune sau în caz de dizolvare
 10. hotărăşte asupra patrimoniului PUBLISIND;
 11. alege şi revocă membrii Comisiei de etică;
 12. adoptă hotarari.
 • Congresul este compus din urmatorii delegaţi:
 1. Delegaţii sindicatelor reprezentând un număr de voturi conform normei de 1 vot la 200 de membri cotizanţi declaraţi, dar minim un vot pentru fiecare sindicat cu cotizaţia plătită la zi;
 2. Membrii Biroului executiv;
 3. Preşedintele în exerciţiu al OTP;
 4. Preşedintele în exerciţiu al OFP.
 • Congresul este statutar întrunit în prezenţa unui număr de delegaţi care exercită cel puţin 2/3 din voturi conform art. 15 alin.(2).
 • În cazul în care un sindicat are dreptul la mai mult de un vot, în condiţiile prevăzute de art. 15, alin. (2), voturile sindicatului respectiv pot fi exercitate de către delegatul(-tii) sindicatului prezent(-i) la lucrările Congresului.
 • În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (3), în termen de cel mult 30 de zile se procedează la a doua convocare a Congresului.
 • La a doua convocare conform alin. (5), Congresul este statutar întrunit în prezenţa unui număr de delegaţi care exercită cel puţin 1/2 din voturi conform art. 15, alin (2).
 • Sindicatele vor urmări ca delegaţiile să fie, pe cât posibil, compuse pe principiul egalităţii de gen.
 • Biroul executiv va valida persoanele care asistă la şedinţa Congresului ca observatori.
 • Congresul adoptă hotarari cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 16 – Consiliul federal

(1) Consiliul federal se reuneşte semestrial în şedinţe ordinare şi are următoarele atribuţii:

 1. adoptă ordinea de zi a lucrărilor Consiliului federal;
 2. orientează şi adaptează întreaga activitate şi strategie a PUBLISIND în perioada dintre doua Congrese;
 3. validează/aprobă/respinge afilierile la PUBLISIND;
 4. validează/hotărăşte repartizarea sindicatelor pe domenii de activitate, decisă de Biroul executiv;
 5. alege membrii Biroului executiv pe perioada interimară în cadrul mandatului de 4 ani conform art. 15 alin (1) lit e);
 6. validează/aprobă/revocă reprezentanţii federaţiei desemnaţi de Biroul Executiv în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale de tip confederativ, asociaţii, uniuni, consilii de administraţie, alte structuri sau entităţi;
 7. suspendă din funcţie membrii Biroului executiv hotărând concomitent asupra interimatului până la proxima şedinţă a Congresului, cu 2/3 din numărul delegatilor;
 8. aproba raportul Comisiei de cenzori între două şedinţe ale Congresului;
 9. aprobă/modifică Bugetul de venituri şi cheltuieli între doua şedinţe ale Congresului;
 10. hotărăşte sancţiuni;
 11. hotărăşte afilierea sau retragerea din organizaţiile naţionale şi internaţionale între două şedinţe ale Congresului;
 12. hotărăşte asupra excluderilor din PUBLISIND;
 13. convoacă Congresul în şedinţe extraordinare;
 14. în situaţii justificate aprobă modificările Statutului PUBLISIND;
 15. aprobă/modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, precum şi al componentelor structurii organizatorice a PUBLISIND;
 16. pentru rezolvarea anumitor probleme decide formarea unor grupuri de lucru sau comisii;
 17. ratifica execuţia bugetara între doua şedinte ale Congresului;
 18. hotărăşte asupra contestaţiilor;
 19. poate constitui din cotizaţia încasată fonduri cu diferite scopuri (solidaritate, rezistenţă, ajutorare etc) ;
 20. hotărăşte asupra modului de utilizare a fondurilor constituite;
 21. adoptă hotărâri;

(2) Consiliul federal este compus din urmatorii delegaţi:

 1. Delegaţii sindicatelor reprezentând un număr de voturi conform normei de 1 vot la 400 de membri cotizanţi declaraţi, dar minim un vot pentru fiecare sindicat cu cotizaţia plătită la zi;
 2. membrii Biroului executiv.
 3. preşedintele OTP;
 4. preşedintele OFP.

(3) Consiliul federal este statutar întrunit în prezenţa unui număr de delegaţi care exercită cel putin 2/3 din voturi conform art. 16 alin (2).

(4) În cazul în care un sindicat are dreptul la mai mult de un vot, în condiţiile prevăzute de art. 16, alin. (2), voturile sindicatului respectiv pot fi exercitate de către delegatul(-ţii) sindicatului prezent(-i) la lucrările Consiliului federal.

(5) În cazul în care nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. (3), în termen de cel mult 30 de zile, se procedează la a doua convocare a Consiliului federal.

(6)La a doua convocare conform alin. (5), Consiliul federal este statutar întrunit în prezenţa unui numar de delegaţi care exercită cel puţin 1/2 din voturi conform art. 16, alin (2).

(7) Sindicatele vor urmări ca delegaţiile să fie, pe cât posibil, compuse pe principiul egalităţii de gen.

(8) Biroul executiv va valida persoanele care asistă la şedinţa Congresului ca observatori.

Congresul adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 17 –  Alegeri

 • Candidaţii la funcţiile de conducere din cadrul Biroului Executiv depun candidaturile cu cel puţin 10 zile înainte de Congres
 • Alegerile pentru funcţiile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară o dată la 4 ani prin vot secret.
 • Pe perioada alegerilor pentru funcţiile menţionate la alin. (1), lucrările Congresului sunt conduse de un comitet format din 3 membri aleşi de Congres, numit „Comitet pentru organizarea alegerilor”.

 

Art. 18 – Biroul executiv

 • Biroul executiv este organ de conducere executivă, care aduce la îndeplinire hotărârile Congresului şi Consiliului federal, având următoarele atributii:
 1. adoptă ordinea de zi a şedinţelor proprii;
 2. îndeplineşte hotărârile Congresului/Consiliului federal, elaborând planuri concrete de acţiune;
 3. decide asupra solicitărilor de afiliere precum şi privind repartizarea pe domenii de activitate;
 4. convoacă Congresul, Consiliul federal, Comisia de cenzori, făcând propuneri pentru ordinea de zi a primelor două;
 5. poate decide înfiinţarea de comisii tehnice şi de specialitate, stabilind mandatul, atribuţiile şi responsabilităţile în decizia de înfiinţare;
 6. prezintă raport asupra activităţii sale Congresului şi Consiliului federal;
 7. avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
 8. asigură circulaţia informaţiei în cadrul PUBLISIND;
 9. asigură şi răspunde de administrarea Patrimoniului PUBLISIND;
 10. armonizează, promovează şi apără interesele sindicatelor membre;
 11. coordonează activitatea, organizaţiilor de femei şi de tineret, comisiilor si celorlalte structuri PUBLISIND;
 12. asigură încheierea contractelor individuale de muncă, a convenţiilor/acordurilor/protocoalelor de colaborare;
 13. analizează lunar activitatea financiară a PUBLISIND;
 14. elaborează ROF-ul PUBLISIND;
 15. stabileşte programul de lucru;
 16. organizează Congresul şi Consiliul federal;
 17. reprezintă PUBLISIND;
 18. decide sancţiuni
 19. decide cu privire la asocierea/fuziunea cu alte federaţii, constituirea de uniuni, afilierea la nivel naţional şi internaţional;
 20. desemnează reprezentanţii PUBLISIND în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale de tip confederativ, asociaţii, uniuni, consilii de administraţie, alte entităţi;
 21. adoptă decizii.

 

 • Biroul executiv este alcătuit din:
 1. a) Preşedintele;
 2. b) Preşedintele executiv;
 3. c) Prim-vicepreședinte;
 4. d) Vicepreşedinţii;
 5. e) Secretarul general.
 • Biroul executiv se întruneşte de regulă lunar sau ori de câte ori este nevoie.
 • Biroul executiv este statutar întrunit în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
 • Membrii Biroului executiv sunt aleşi în condiţiile prezentului statut, ţinându-se cont de următoarele criterii de vechime, de la care Biroul executiv poate decide derogări, în situaţii excepţionale:
 1. Preşedinte
 • Vechime în organizaţie – minim 4 ani;
 • Vechime într-o funcţie de conducere în cadrul PUBLISIND- minim 3 ani.
 1. Preşedinte executiv
 • Vechime în organizaţie – minim 3 ani;
 • Vechime într-o funcţie de conducere în cadrul PUBLISIND- minim 2 ani.
 1. Secretar general
 • Vechime în organizaţie minim – 3 ani;
 • Vechime într-o funcţie de conducere în cadrul PUBLISIND – minim 2 ani.
 1. Prim-vicepreședinte
 • Vechime în organizaţie – minim 3 ani;
 • Vechime într-o funcţie de conducere în cadrul PUBLISIND – minim 2 ani
 1. Vicepreşedinte
 • Vechime în domeniul PUBLISIND corespunzător funcţiei pentru care candidează de minim 1 an

Art. 19 – Membrii Biroului executiv

(1) Preşedintele PUBLISIND are următoarele atribuţii:

 1. Reprezintă şi angajează juridic PUBLISIND în plan naţional şi internaţional.
 2. Reprezintă interesele organizaţiei în cadrul structurilor sindicale la care PUBLISIND este afiliată.
 3. Prezidează lucrările Congresului si Consiliului federal.
 4. Conduce activitatea Biroului executiv.
 5. Răspunde de întărirea structurii organizatorice şi funcţionale a PUBLISIND.
 6. Coordonează elaborarea de programe cu finanţare externă, precum şi alte proiecte.
 7. Evaluează periodic activitatea individuală a membrilor Biroului executiv şi propune măsuri in şedinţele Biroului executiv, în conformitate cu hotărârile Consiliului federal.
 8. În exercitarea atribuţiilor proprii preşedintele PUBLISIND emite decizii contrasemnate de secretarul general.
 9. în cazurile de indisponibilitate Preşedintele poate fi înlocuit de Preşedintele executiv

(2) Preşedintele executiv are următoarele atribuţii:

 1. Răspunde de relaţia cu partidele politice, societatea civilă, organizaţiile neguvernamentale şi celelalte organizaţii sindicale;
 2. Răspunde de politica PUBLISIND în materie de protecţie socială;
 3. Răspunde de instituţia purtătorului de cuvânt;
 4. Asigură existenţa şi funcţionarea suportului juridic pentru activitatea PUBLISIND şi pentru negocierea Contractului/Acordului Colectiv de Muncă la nivelul sectorului de activitate;
 5. Preia atribuţiile preşedintelui PUBLISIND în lipsa acestuia.

(3) Prim-vicepreședintele are următoarele atribuții:

 1. Armonizează relaţiile între sindicatele membre;
 2. Coordonează activitatea vicepreşedinţilor şi face propuneri Biroului Executiv pentru eficientizarea acesteia;
 3. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Biroul Executiv.

 

(4) Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:

 1. asigură legătura cu sindicatele din domeniul de activitate;
 2. armonizează relaţiile între sindicatele din domeniul de activitate;
 3. elaborează proiecte de strategii sectoriale pe care le supun Biroului executiv;
 4. reprezintă domeniul de activitate în cadrul Biroului executiv;
 5. reprezintă interesele şi solicitările domeniului de activitate şi în relaţiile cu terţi
 6. după consultarea preşedintelui, preşedintelui executiv si secretarului general, sau la cererea  PUBLISIND;
 7. poate solicita sprijinul Confederaţiei pentru rezolvarea unor probleme ale domeniului de activitate pe care îl reprezintă şi care depăşesc capacitatea de rezolvare a PUBLISIND, cu informarea prealabilă a membrilor Biroului Executiv.

(5) Secretarul general are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte permanent respectarea R.O.F. si face propuneri de modificare a acestuia;
 2. întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere ale PUBLISIND şi organizează evidenţa dezbaterilor, respectiv a hotărârilor şi deciziilor adoptate;
 3. coordonează activitatea comisiilor constituite pe probleme specifice;
 4. asigură actualizarea lunară a evidenţei membrilor PUBLISIND;
 5. asigură informarea membrilor cu privire la activitatea organizaţiei;
 6. coordonează organizarea acţiunilor de protest;
 7. organizează lucrările Congresului, Consiliului federal si Biroului executiv.
 8. asigură legătura cu sindicatele din teritoriu
 9. răspunde de patrimoniul PUBLISIND şi îndeplineşte funcţia de trezorier
 10. răspunde de politica de resurse umane a PUBLISIND

Art. 20 – Comisia de cenzori

 • Comisia de cenzori este organul de control financiar al PUBLISIND fiind alcătuită din 2 membri aprobaţi de Consiliul federal sau Congres care desemnează şi preşedintele comisiei.
 • Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
 1. verifică corectitudinea activităţii financiar-contabile, conform prevederilor legale.
 2. verifică încadrarea în prevederile Bugetului de venituri şi cheltuieli.
 3. propune soluţii si/sau sancţiuni.
 • Comisia de cenzori se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului executiv si prezintă rapoarte.

Art. 21- Organizaţia de femei PUBLISIND (OFP)

(1) OFP, reuneşte pe baza liberului consimţământ, toate femeile care au calitatea de membre PUBLISIND.

(2)OFP, este o structură fără personalitate juridică având următoarele scopuri:

 1. îndeplinirea hotărârilor şi deciziilor organelor colective ale PUBLISIND şi ale Organizaţiei de femei PUBLISIND;
 2. asigurarea promovării intereselor specifice în interiorul şi în exteriorul PUBLISIND;
 3. participarea femeilor la negocieri de contracte colective de muncă şi la elaborarea de acte normative cu caracter social şi economic;
 4. coordonarea activităţilor derulate de către organizaţie sau de membrele sindicatelor afiliate;
 5. implicarea femeilor în activităţile sindicale şi promovarea lor la toate nivelurile decizionale si de conducere ale PUBLISIND;
 6. realizarea de programe speciale pentru problematica femeilor;
 7. asigurarea circulaţiei informaţiei între organele colective şi membrele sindicatelor afiliate PUBLISIND.

(3) În conformitate cu ROF propriu, OFP organizeaza alegeri pentru conducerea executivă; rezultatul alegerilor va fi validat de Congres/Consiliu federal pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 22 – Organizaţia de tineret PUBLISIND (OTP)

(1 ) OTP  reuneşte, pe baza liberului consimţământ, toţi membrii PUBLISIND care au vârsta de până în 35 de ani.

(2) OTP, este o structură fără personalitate juridică având următoarele scopuri:

 1. îndeplinirea hotărârilor şi deciziilor organelor colective ale PUBLISIND;
 2. asigurarea promovării intereselor specifice în interiorul si în exteriorul PUBLISIND;
 3. promovarea si susţinerea la toate nivelurile a drepturilor şi intereselor specifice tinerilor în conformitate cu legislaţia naţională şi cea internaţională;
 4. coordonarea activităţilor derulate de organizaţie sau de tineri;
 5. implicarea tinerilor în activităţile sindicale şi promovarea lor la toate nivelurile decizionale şi de conducere ale PUBLISIND;
 6. realizarea de programe specifice tinerilor;
 7. asigurarea circulaţiei informaţiei între organele colective si membrii sindicatelor afiliate.

(3) În conformitate cu ROF propriu, OTP organizează alegeri pentru conducerea executivă; rezultatul alegerilor va fi validat de Congres/Consiliu federal pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 23 – Sancţiuni

(1) Pentru încălcarea prevederilor statutului şi ROF-ului, precum şi pentru alte prejudicii sau daune rezultate din compromiterea  hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND, se decid urmatoarele sancţiuni:

 1. Atenţionare scrisă;
 2. Suspendarea;

(2) În cazul abaterii unei organizaţii de la normele statutului şi ROF-ului, sau de la hotărârile şi deciziile PUBLISIND, Biroul executiv atenţionează în scris conducerea organizaţiei respective. Biroul executiv va preciza în mod explicit în ce constă abaterea, cum poate fi îndreptată şi care sunt raporturile dintre PUBLISIND şi organizaţia în cauză, până la definitivarea situaţiei. În vederea aplicării sancţiunilor membrilor PUBLISIND de către Biroul executiv se formează, sub autoritatea Consiliului federal, Comisia de etică formată din trei membri aleşi de către Consiliul federal.

(3)Comisia de Etică, la sesizarea Biroului executiv sau a oricărui membru al PUBLISIND, va realiza o verificare urmată de un raport privind sancţionarea sau nesancţionarea organizaţiei membre.

(4) Atribuţiile şi modul de lucru ale Comisiei de Etică sunt stabilite prin ROF. În baza raportului Comisiei de Etică şi a propunerilor acestuia, Biroul executiv emite decizia de sancţionare, potrivit prevederilor statutului.

(5) Contestarea sancţiunilor aplicate de către Biroul executiv se face la Consiliul federal. Excluderea unei organizaţii din PUBLISIND se poate face de către Consiliul federal la propunerea Biroului executiv sau a Comisiei de etică. Hotărârile Consiliului federal sunt definitive şi executorii şi se comunică în termen de 10 zile de la adoptare.

(6) Biroul executiv sancţionează o organizaţie membră cu suspendarea pentru:

 1. Neplata cotizaţiei timp de două luni;
 2. Manifestări potrivnice hotărârilor PUBLISIND – prima abatere;
 3. Acţiuni de fragmentare a mişcării sindicale – prima abatere;
 4. În cazul suspendării pentru neplata cotizaţiei, sancţiunea încetează în momentul plăţii restanţei acumulate şi a obligaţiilor curente.

(7) Suspendarea calităţii de membru presupune:

 1. Transmiterea deciziei de suspendare la toate nivelurile organizaţiei;
 2. Întreruperea transmiterii de informaţii la respectiva organizaţie;
 3. Suspendarea oricărui sprijin acordat de către PUBLISIND sau confederaţie;
 4. Suspendarea oricărui reprezentant al organizaţiei în forurile interne ale PUBLISIND cât şi în afara ei.

(8) Consiliul federal, la sesizarea Biroului executiv poate decide excluderea unei organizaţii membre pentru:

 1. Neplata cotizaţiei timp de trei luni consecutiv;
 2. Două suspendări pentru neplata cotizaţiei;
 3. Manifestări potrivnice hotărârilor PUBLISIND – a doua abatere;
 4. Acţiuni de fragmentare a mişcării sindicale – a doua abatere;
 5. Încălcarea statutului PUBLISIND.

Art. 24 – Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) PUBLISIND are personalitate juridică, cont în bancă şi stampilă proprie. PUBLISIND  poate avea însemne proprii, insigne, legitimaţii, drapel, imn, etc.