Statut Federatia PUBLISIND

Aprobat in sedinta Congresului – 14.12.2019

Art. 1 – Denumire, sediu, însemne

 • Denumirea organizaţiei este “Federaţia PUBLISIND”. În continuare, pentru denumirea organizaţiei, se foloseşte PUBLISIND.
 • PUBLISIND este o federaţie sindicala care reuneşte pe baza liberului consintământ organizaţii legal constituite, din autorităţile şi instituţiile publice şi din institutii de interes public.
 • PUBLISIND are sediul în Bucureşti, str Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, camera 201-203, etaj 2, sector 1.
 • Însemnele PUBLISIND sunt prezentate în anexa nr. 1 şi fac parte integrantă din prezentul statut.

Art. 2 – Structura

 • PUBLISIND este organizată în domenii de activitate.
 • Un domeniu de activitate al PUBLISIND cuprinde toate sindicatele afiliate PUBLISIND, constituite într-un domeniu specific de activitate.
 • Domeniile de activitate ale federaţiei sunt coordonate de vicepreşedinti care reprezintă domeniile corespunzatoare în cadrul Biroului Executiv al PUBLISIND

Art. 3 – Scopul înfiinţării

 • PUBLISIND apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor săi conform Constituţiei României şi legilor ţării. PUBLISIND acţionează în numele membrilor, având calitate procesuală activă, conform legii.
 • Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale PUBLISIND sunt: democraţia, egalitatea în drepturi, legalitatea şi solidaritatea.
 • PUBLISIND este o organizaţie independentă faţă de organele de stat, faţă de partidele politice şi faţă de oricare alte entităţi, indiferent de nivelul la care acestea sunt constituite şi/sau organizate.

Art. 4 – Obiective

 • Susţinerea drepturilor şi intereselor membrilor săi, la toate nivelurile.
 • Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a membrilor săi.
 • Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale membrilor săi.
 • Unificarea mişcării sindicale în cadrul sectorului de activitate.
 • Promovarea solidarităţii.
 • Formarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale.
 • Colaborarea cu structuri sindicale asemănătoare din alte state.
 • Colaborarea cu structuri sindicale din alte sectoare de activitate.

 

Art. 5 – Drepturile PUBLISIND

Drepturile PUBLSIND sunt:

 • De a-şi elabora propriul statut si Regulament de organizare si funcţionare.
 • De a-şi alege liber reprezentanţii.
 • De a-şi organiza gestiunea si activitatea.
 • De a-şi formula programe proprii de acţiune.
 • De a beneficia de protectia legii contra oricăror forme de condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării funcţiilor.
 • De a dobândi, în condiţiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizării obiectivelor prevăzute de statut.
 • De a constitui, administra sau de a participa la constituirea sau administrarea în interesul membrilor săi şi în condiţiile prevăzute de lege:
 1. casa de ajutor reciproc;
 2. publicaţii proprii;
 3. unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;
 4. fonduri proprii pentru susţinerea membrilor PUBLISIND în caz de acţiuni sindicale, şomaj, calamitate, boala, deces, etc.
 • De a organiza şi sprijini material şi financiar activităţi cultural-artistice.
 • De a organiza şi desfăşura cursuri de pregătire/formare/calificare profesională, în condiţiile legii.
 • De a obţine credite, în condiţiile prevăzute de lege.
 • De a folosi mijloacele specifice de acţiune în condiţiile prevăzute de lege.
 • De a fi consultată la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele/acordurile colective de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere, activitatea sindicală şi alte aspecte de interes.
 • De a apăra în faţa organelor de jurisdicţie şi a altor organe de stat drepturile membrilor PUBLISIND ce decurg din legislaţia specifică, din normele de dreptul muncii şi din contractele colective de muncă şi acordurile privind raporturile de serviciu.
 • De a primi toate informaţiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca şi a acordurilor colective privind raporturile de serviciu.
 • De a stabili prin reglementări proprii nivelul si modul de remunerare/motivare a reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale PUBLISIND, precum si pentru personalul de specialitate si administrativ din structurile PUBLISIND.
 • De a se afilia la organizaţii/asociaţii pe plan internaţional.

Art. 6 – Îndatoririle PUBLISIND

Îndatoririle PUBLISIND sunt:

 • De a apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor sindicatelor membre.
 • De a nu alege în organele de conducere demnitari, persoane care deţin funcţii de conducere la nivel administrativ sau funcţii alese în structuri politice, cetăţeni străini sau persoane care au suferit condamnări penale.
 • Ţine evidenta membrilor, precum şi a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel.
 • Deleagă reprezentanţi, care să reprezinte interesele membrilor, la negocierile cu structurile guvernamentale abilitate sau cu conducerile administrative.
 • Informează şi consultă periodic sau ori de câte ori este nevoie organizaţiile membre cu privire la activitatea sindicală pe care o desfăşoară.
 • De a folosi bunurile mobile şi imobile aparţinând PUBLISIND doar potrivit intereselor membrilor săi şi de a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decât în caz de lichidare a sindicatului si în conformitate cu hotărârea luată în Congres.

Art. 7 – Drepturile organizaţiilor membre

Drepturile organizaţiilor membre PUBLISIND sunt:

 • De a organiza şi desfăşura activităţi în conformitate cu propriile statute.
 • De a delega liber reprezentanţi pentru alegeri în cadrul structurilor PUBLISIND.
 • De a-şi exprima liber, prin reprezentanţi, opinia proprie, în forurile PUBLISIND.
 • De a propune şi de a alege, prin reprezentanţi, membrii comisiei de cenzori.
 • De a hotărî, prin reprezentanţii desemnaţi, cu privire la utilizarea fondurilor PUBLISIND.
 • De a cere organelor PUBLISIND să acţioneze pentru promovarea, apărarea şi reprezentarea drepturilor şi interesele sindicatelor afiliate.
 • De a participa la activitatea sindicală.
 • De a fi informat cu privire la activitatea PUBLISIND.
 • De a beneficia de avantajele sau facilităţile negocitate de PUBLISIND, precum şi de alte servicii oferite de sindicat în condiţiile stabilite de organizaţie.

Art. 8 – Îndatoririle organizaţiilor membre

Îndatoririle organizaţiilor membre PUBLISIND sunt:

 • Să cunoască şi să respecte statutul şi ROF-ul PUBLISIND.
 • Să achite la timp cotizaţia lunară.
 • Să respecte disciplina şi ierarhia federativă şi să acţioneze pentru înfăptuirea hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND.
 • Să participe la acţiunile hotărâte de PUBLISIND prin unitate şi solidaritate sindicală în vederea atingerii obiectivelor statutare.
 • Să se abţină de la orice manifestări potrivnice hotărârilor şi deciziilor PUBLISIND.
 • Să militeze şi să acţioneze în sensul unificării sindicale in sectorul public  din România.
 • Să aibă un comportament conform cu regulile de conduită general acceptate în societate.
 • Să nu aducă prejudicii intereselor şi imaginii organizaţiei şi să susţină activitatea PUBLISIND.
 • Să îşi armonizeze statutul propriu cu statutul PUBLISIND.
 • Să comunice în scris, în termen de 30 de zile, orice modificare referitoare la statutele proprii, numărul de membri, numele reprezentanţilor aleşi, adresa sau datele de contact.
 • Org