Pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social a Ministerului Muncii si Justitiei Sociale ce va avea loc in data de 22.05. 2018 va fi discutat proiectul de act normativ – Hotarare de Guvern  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Hotărâre de Guvern  are la baza  art. 31 alin. (1) şi (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ( tinand cont ca HG nr. 286/2011 avea la baza Legea nr. 284/2010).

Regulamentul are in vedere, asa cum se mentioneaza in nota de fundamentare:

  •  reducerea timpului necesar ocuparii prin concurs a unui post contractual si prevede obligativitatea publicarii intr-un cotidian de larga circulatie a informatiei privind organizarea concursului, pe pagina de internet a institutiei si prin transmiterea in vederea publicarii pe portalul posturi.gov.ro.
  • eliminarea obligativitatii  existentei la dosarul de concurs a copiilor legalizate ale documentelor si inlocuirea cazierului judiciar cu o declaratie in nume propriu.
  • acordarea unei indemnizatii in procent de 10%  din salariul minim brut pe tara, membrilor comisiilor de concurs
  • Propunerea de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau considerată de autoritatea ori instituţia publică ca fiind utilă pentru desfăşurarea activităţii, justificată de necesitatea modificării fişei de post, se face de către şeful ierarhic superior la cererea salariatului
  • Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în măsura în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice decide ca atribuţiile din fişa postului să fie modificate în mod corespunzător.
  • Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale, cu excepția promovării în gradul sau treapta profesională imediat superioară funcției de debutant, se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
  •  Ordonatorii de credite pot  aproba demararea procedurilor în vederea promovării în funcții, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.
  • Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte profesionale a personalului contractual sunt prevăzute la art. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

In cazul in care exista observatii pe proiect va rugam sa le transmiteti pe adresa de e-mail a federatiei: federatia.publisind@gmail.com

Proiectul poate fi consultat aici