Asa cum am precizat intr-o postare anterioara  odata cu intrarea in vigoare a Codului Administrativ, o serie de acte normative urmeaza sa fie abrogate/ modificate sau completate.

In categoria actelor ce urmeaza sa fie aborgate intra si Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice . Codul de conduită a personalului din autorităţile şi instituţiile publice,asa cum este definit actualmente prin actul normativ mentionat mai sus,  reglementează normele de conduită profesională a personalului contractual. Normele de conduită profesională prevăzute de codul in cauza sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic.

In actualul proiect de cod administrativ, personalului contractual ii sunt dedicate articolele 551- 575 . Pe parcursul acestor articole sunt detaliate prevederi aplicabile  personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management.
Mai jos, enuntam  principalele aspecte tratate in cod cu privire la personalul contractul.
 1. Clasificarea funcțiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual :funcții ocupate pe bază de încredere în cadrul cabinetelor demnitarilor şi aleşilor locali şi în cadrul cancelariei prefectului; funcții de execuţie; funcții de conducere;
 2. Înfiinţarea postului:  Regimul juridic aplicabil raporturilor dintre personalul contractual şi autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se regăsesc funcţiile respective se stabileşte la data înfiinţării postului. Pentru posturile prevăzute a fi înfiinţate în vederea ocupării cu personal contractual, se menţionează în mod distinct în actul de înfiinţare:denumirea completă a funcţiei;caracterul determinat sau nedeterminat al perioadei pentru care a fost înfiinţat postul;posibilitatea ocupării postului inclusiv prin executarea unui contract individual de muncă cu timp parțial sau a unui  contract individual de muncă la domiciliu.
 3. Rolul şi atribuţiile personalului contractual: Rolul personalului contractual este acela de realizare a activităţilor direct rezultate din exercitarea atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice şi care nu implică exercitarea de prerogative de putere publică. Scopul şi atribuţiile fiecărui tip de funcţii ocupate de personalul contractual se stabilesc în raport de categoria din care face (  pentru funcţiile exercitate în executarea unui contract individual de muncă, prin fişa postului , pentru funcţiile exercitate în executarea unui contract de management, prin clauzele contractului de management)
 4. Contractul individual de muncă
 5. Contractul de management
 6. Personalul contractual încadrat la cabinetul demnitarilor şi aleşilor locali și la cancelaria prefectului
 7. Drepturi și obligații generale ale personalului contractual:  Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract individual de muncă exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul raporturilor de muncă şi de contractele colective de muncă direct aplicabile.
 8. Drepturile și obligațiile specifice ale personalului contractual:  Personalul contractual încadrat în autorităţi şi instituţii publice în baza unui contract individual de muncă exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile stabilite de legislaţia în vigoare în domeniul raporturilor de muncă şi de contractele colective de muncă direct aplicabile.
 9. Salarizarea personalului contractual:   Salarizarea personalului contractual se face în condiţiile legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 10. Obligaţii specifice pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau al consiliului judeţean
 11. Încadrarea şi promovarea personalului contractual:   promovarea personalului contractual se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii,  in situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puţin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate, de către o comisie desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte şi sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor. Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale prin raportare la nivelul funcției deținute de persoana evaluată, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii. Ordonatorii principali de credite pot stabili şi alte criterii de evaluare în funcţie de specificul domeniului de activitate.
 12.  Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere de către personalul contractual:  se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în legile speciale nu se prevede altfel.
 13. Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi ale personalului contractual:  Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea unor drepturi care se acordă, în condiţiile legii, personalului contractual este de competenţa ordonatorilor de credite.
 14. Tipurile de răspundere a personalului contractual: răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.
 15. Modalitatea de angajare a răspunderii personalului contractual: În cazurile expres prevăzute de lege, modalitatea de angajare a răspunderii personalului contractual se poate stabili prin act administrativ al conducerii autorităţii sau instituţiei publice în care persoana este încadrată sau, după caz, care este direct responsabilă cu gestionarea unui anumit domeniu ori sector de activitate.
 16. Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acest: Gestiunea curentă a personalului contractual şi a funcţiilor exercitate de acesta este organizată şi realizată, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, de către compartimentul de resurse umane. Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a transmite, în formatele/forma stabilită de instituțiile abilitate, informații cu privire la personalul contractual propriu instituțiilor publice cu atribuții în centralizarea sau gestionarea informațiilor cu privire la personalul din sectorul bugetar sau în elaborarea de politici publici cu privire la acesta.
 17. Soluționarea sesizărilor cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual : Sesizările cu privire la încălcarea normelor de conduită de către personalul contractual  vor fi analizate și soluționate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii.
 18. Asigurarea transparenței cu privire la respectarea normelor de conduita : instituțiile și autoritățile publice întocmesc rapoarte anuale cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu; Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită, se transmite ANFP