Functionarii implicati in proiecte structurale vor putea fi remunerati prin proiecte!!!
Extras din partea scrisa a legii (fisierul intitulat „legea noua 24.08”)

Art. I. –La data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.     După alineatul (21) al articolului 94 se introduce un nou alineat, (22), cu următorul cuprins:

Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ să desfăşoare activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau cu atribuţii de control.”

2.     Alineatul (1) al articolului 96 se modifică după cum urmează:

„Art. 96. – (1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici  pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.

Descarca pachet complet