MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de ORDIN pentru modificarea art.1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr.7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale (24-02-2017)

 • Proiect de OMDRAPFE pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (22-02-2017)
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (21-02-2017)
 • Proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Zamostea, judeţul Suceava (21-02-2017)

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • H O T Ă R Â R E pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
 • LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016
 • Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016

MINISTERUL JUSTITIEI

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr.35 la Hotărâre Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • Ordin privind aprobarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultativă „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.
 • ORDIN privind aprobarea Ghidului informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pentru anul 2017
 • ORDIN pentru aprobarea cuantumului tarifelor pentru serviciile specifice care constituie venituri proprii ale direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București
 • ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
 • Hotarare privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

 • Proiect Ordonanță de Urgență privind unele măsuri în domeniul învăţământului (data publicarii 22.02.2017)
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului  privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență (data publicarii 21.02.2017)

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002…
 • Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea modelului contractelor de performanță prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implemementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern privind radierea din inventarul centralizat a două bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului din Punct încărcare Gura Arman şi Punct încărcare Turcoaia, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA Galaţi, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL SANATATII

 • Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
 • Hotărâre a guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018