MINISTERUL SANATATII

 • pentru modificarea anexei la Normele privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 185/153/2002
 • pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
 • privind modificarea si completarea anexei nr 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
  pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestiva

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate„CFR“-S.A. – Sucursalele Regionale CF 1-8, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 • Proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţei de transport feroviar, a licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată și a licenței pentru transport urban cu metroul
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului din 2017 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind mandatarea Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex ” – S.A. de a modifica preţurile unitare ale Contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIV contractual şi de a semna un act adiţional în acest sens

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • Proiectul de Ordin privind elementele care compun echipamentul specific si conditiile de utilizare ale acestuia de catre inspectorii sociali in misiuni de inspectie/activitati de investigare sociala
 • Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
 • Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
 • Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1054 din 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • ORDIN privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente
 • HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDIN pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli 

MINISTERUL JUSTITIEI

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 • Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 738⁄2001 privind înființarea Companiei Naționale ”Romtehnica” – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ”Romtehnica” București
 • Hotărârea Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 862⁄2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării Naţionale
 • Hotărâre a Guvernului pentru completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1481⁄2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe şi a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 291⁄2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părţi de imobile aflate în proprietatea publică a statului

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE