MINISTERUL COMUNICATIILOR

  • Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha

MINISTERUL SANATATII

  • Hotărâre a guvernului privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 256 / 2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, precum și pentru completarea Anexelor 2,3 și 8 din Legea nr. 200 / 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
  • Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
  • Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
  • Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac
  • Hotarâre a guvernului privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2017

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

  • Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”-S.A., unitate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 și a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva
  • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare
  • Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor precum şi modificarea unor