MINISTERUL SANATATII

 • Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
 • Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
 • Hotărâre a guvernului privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituții subordonate Ministerului Sănătății

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.11 din 12 iunie 2015
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin OMTI nr. 995/2011 cu modificările și completările ulterioare

MINISTERUL MUNCII SI JISTITIEI SOCIALE

 • Proiect de Ordin nr. 596/25.04.2017 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017
 • Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare și a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
 • ORDIN pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor şi stupilor
 • ORDIN  pentru modificarea și completarea Ordinului MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
 • ORDIN privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018
 • ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare și a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

MINISTERUL JUSTITIEI

 • Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind achiziția unor studii de fezabilitate destinate construirii a două penitenciare

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • Proiect Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A. – publicat în data de 08.05.2017

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIE PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585/2002
 • Proiect de LEGE pentru modificarea unor acte normative
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană, în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016