MINISTERUL SANATATII

 • Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
 • Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
 • Hotărâre a guvernului privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituții subordonate Ministerului Sănătății

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.11 din 12 iunie 2015
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin OMTI nr. 995/2011 cu modificările și completările ulterioare

MINISTERUL MUNCII SI JISTITIEI SOCIALE

 • Proiect de Ordin nr. 596/25.04.2017 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017
 • Proiect de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare și a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
 • ORDIN pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor şi stupilor
 • ORDIN  pentru modificarea și completarea Ordinului MADR nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de