MINISTERUL  SANATATII

 

 • ORDIN privind modificarea si completarea Ordinului nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman
 • ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 112 /2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
 • ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697 / 112 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență.
 • ORDINpentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc – judeţul Arad
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 – Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada – Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănişca, Veţel, Şoimuş, Deva şi Simeria – judeţul Hunedoara
 • Proiectul de ORDINcomun al ministrului transporturilor şi ministrului apărării naţionale pentru modificarea zonei interzise LRP2 Cernavodă
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
 • Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor privind adoptarea amendamentelor necesare adaptării, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic, a prevederilor anexelor la HG nr 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase din România

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • O R D I N pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi ministrului sănătăţii nr. 566/1445/725/2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană
 • ORDIN pentru aprobarea procedurii privind recepția studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Reducerea comisionului de garantare în vederea facilitării accesului la finanţare al fermierilor”
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești prin desființarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Voinești și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Bubalinelor Șercaia și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni și modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
 • HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43 /2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodolgice de aplicare a dispozițiilor cap. VIII ”Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 6 din 5 Ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – „Horting” Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • ORDIN pentru aprobarea prelungirii perioadei de referință aferentă ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) suine și pachet b) păsări până la 31.12.2017 și pentru sesiunea 3 pachet a) suine și sesiunea 2 pachet b) păsări până la 31.12.2019, precum și pentru aprobarea modelului formularelor de rectificare a cererilor de plată depuse în anul 2017 de benficiarii aflați în ultimul an de angajament din cadrul Măsurii 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor – Pachetul a) Porcine şi Pachetul b) Păsări
 • ORDIN privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

MINISTERUL JUSTITIEI

 • Proiect de LEGEpentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codului de Procedură Penală

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • Proiect HOTARAREprivind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • Proiect ORDINprivind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 • HOTARARE a Guvernului privind înscrierea imobilului 641, situat în municipiul Timișoara, judeţul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al județului Timiș
 • HOTARARE a Guvernului privind declasificarea unor categorii de informaţii secrete de stat referitoare la activitatea Ministerului Apărării Naționale
 • HOTARARE a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3051 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unor părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr._____ din _________ pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migrație şi integrare […]
 • Proiectul ORDINULUI ministrului afacerilor interne privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne […]
 • Proiectul ORDINULUI pentru aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2017 – 2019 […]

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de HOTARARE a Guvernului privind modificarea unei anexe la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului pentru reactualizarea Anexelor la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a – zone cu resurse turistice
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Baia Sprie, unitate sanitara cu patur
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 294/2015 pentru aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015 – 2023
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului pentru alocarea temporară, pentru luna aprilie 2017, a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operational Inițiativa pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (POIIMM)
 • Proiect de ORDONANTA de Urgenta pentru modificarea art. 4 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1288/2012
 • Proiect de HOTARARE a Guvernului privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001