MINISTERUL SANATATII

 • Hotarâre a guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
 • ORDIN pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestivă
 • ORDIN privind modificarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii “Telecomunicaţii C.F.R.” S.A.aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafaţă totală de 917 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a Municipiului Braşov”
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea art. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0+300 – km 14+000
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transmiterea unui sector de drum naţional şi a terenului aferent, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra – Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea”
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale de Căi ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 • Proiectul de HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • Ordinul nr. 406 din 15.03.2017 privind aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale
 • Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile situate în localitatea Șcheia din judeţul Suceava şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a unei erori de înregistrare, în condiţiile legii
 • HOTĂRÂRE privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat.
 • HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură –
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
 • HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare
 • ORDIN pentru aprobarea procedurii privind introducerea sau redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan.
 • ORDIN privind modificarea și completarea Procedurii de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012
 • HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 • Proiect Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități – publicat în data de 20.03.2017
 • Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și, respectiv, 27 februarie 2017
 • Proiect Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

MINISTERUL APARARII NATIONALE

 • Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de amendare, semnat la Bucureşti la 4 noiembrie 2015 şi la Sofia la 14 decembrie 2015, a Protocolului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Bulgaria privind pregătirea personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Sofia, la 29 martie 2000

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidenţa persoanelor și actele de identitate ale cetăţenilor români
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecția Datelor Personale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.133/2016
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • Proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale

MINISTERUL DEZVOLTARII, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea Anexei nr. 10 a Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în domeniul public al județului Ialomița
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind aplicarea unor corectii financiare în cadrul Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) 2007-2013 si efectuarea unor operatiuni de regularizare financiară
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea categoriei unităţilor administrativ-teritoriale, conform Anexei nr. I din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice naţionale, pentru obiectivul ”Cooperare teritoriala europeana”, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – SA, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 • Proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Generale de Descentralizare