MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL CULTURII

 • Proiect de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

MINISTERUL SANATATII

 • ORDIN pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
 • Hotărâre a guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România
 • Hotarâre a guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
 • Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent
 • ORDIN privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) adoptat la Geneva la 26 mai 2000 și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 octombrie 2016
 • Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010, semnată de către România la 5 iulie 2016 şi a Protocolului suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010, semnat de către România la 5 iulie 2016
 •  Proiectul de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Paşcani, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20+422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara”, judeţul Dâmboviţa
 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătățire a siguranței circulației pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • ORDIN Nr. 392/10.03.2017 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi …
 • Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
 • Proiect Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul nr. 406 din 15.03.2017 privind aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale

MINISTERUL EDUCATIEI

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • ORDIN din pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor şi stupilor
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
 • ORDIN privind aprobarea documentelor de evidență a producției vitivinicole
 • ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor uzinale în vederea efectuării de analize pentru vin şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă
 • ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, denumit VIN
 • HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil situat în localitatea Cluj-Napoca din judeţul Cluj şi aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.
 • HOTĂRÂRE privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

MINISTERUL JUSTITIEI

 • Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru prelungirea aplicării în perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare

MINISTERUL  APARARII NATIONALE

 • Hotărâre a Guvernului privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea circumsțanţelor şi procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională
 • Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti
 • Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017
 • Ordin al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 270⁄2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari
 • Hotărâre a Guvernului privind declararea anului 2017 ca „Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz-100”
 • Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.78⁄2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de medicină navală

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea criteriilor specifice de distribuire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate