Ministerul Sănătății

 • Proiect de Ordin privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora.
 • Proiect de Ordin pentru completarea anexei nr I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
 • Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr I la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora
 • Proiect de Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin unitățile din subordine

Ministerul Educației Naționale

 • Proiectul metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională (FDI) a universităţilor de stat
 • Proiect de metodologie pentru realizarea clasificării universităților din România
 • Proiect de Hotărâre de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

 • Proiect de Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de construire si desfiintare a constructiilor
 • Proiect de Hotărâre de Guvern pentru completarea anexei 3 la HG 904/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Constanta

Ministerul Justiției

 • Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind Metodologia de organizare și desfășurare a controlului și evaluării activității sistemului de probatiune.

Ministerul Afacerilor Externe

 • Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Programului multianual strategic privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară

Ministerul Apărării Naționale

 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
 • Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017

Ministerul Finanțelor Publice

 • Proiect Ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2018, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale
 • Proiect Ordonanță de urgență pentru prorogarea unui termen

Ministerul Transporturilor

 • Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea procedurii privind desemnarea și notificarea la Comisia Europeana și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformității ambarcațiunilor de agrement, motovehiculelor nautice și echipamentelor maritime
 • Ministerul Energiei
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni preventive privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale și a Planului de urgenţă

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Proiect de Ordin privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, produselor lactate și produselor de panificație în cadrul Programului pentru școli al României

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii