Ministerul Afacerilor Interne

 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr.77 din 9 iulie 2015 privind sistemul decizional și de coordonare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea asistenței financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014 – 2020,domeniul Afaceri Interne [..
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență […]
 • Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie […]
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu. […]
 • Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 74/2015 privind supravegherea autorității responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, și reexaminarea desemnării ocesteia […]
 • Proiectul Hotărârii Guvernului pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea Fondului pentru azil, migrație și integrare și a Fondului pentru securitate internă […]
 • Proiectului de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari […]
 • Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase […]
 • Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea nr. Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date […]
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 […]

Ministerul Finantelor Publice

 • Proiect Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții cu suma de 4 milioane euro în anul 2018
 • Proiect Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017
 • Proiect Hotărâre privind aprobarea elementelor tehnice necesare în vederea aplicării art. 3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C..E.C. S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
 • Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale republicată
 • Proiect Hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind componența unei comisii interdepartamentale
 • Proiect Ordonanță de Urgență privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA
 • Proiect Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză
 • Proiect de Lege privind distribuția de asigurări
 • Proiect Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Republica Moldova, prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției, semnate la Chișinău la 6 aprilie și 9 august 2017 și la București la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015
 • Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007

Ministerul  Justitiei 

 • Proiectul de Ordin al Ministrului Justiției privind  Consiliul Consultativ al Direcției Naționale de Probațiune.
 • Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de detenţie
 • Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punct de vedere al condiţiilor de detenţie
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului pentru reutilizarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului
 • Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei de aprovizionare și reparații
 • Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală
 • Proiectului de Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfășurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar
 • Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
 • Proiectul de hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
 • Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

Ministerul  Agriculturii si Dezvolatarii  Rurale

 • ORDIN privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură
 • ORDIN privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate în cadrul Programului pentru şcoli al României
 • ORDIN pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52 /2017 privind aprobarea procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
 • Hotărârea Guvernului privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului  nr. 70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plății unice pe suprafață, plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă acestea, plății pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plății pentru tinerii fermieri, a plafoanelor aferente ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine și ovine/caprine, precum și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine.
 • ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, inclusiv terenul aferent acesteia, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare și situată pe teritoriul organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații din județul Ialomița, în proprietatea acestor organizații
 • ORDIN privind stabilirea listei culturilor energetice nonagricole

Ministerul Economiei

 • Proiect de Lege – Legea minelor
 • Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană 220 kV, dublu circuit, Ostrovu Mare – RET“
 • Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amplasamentului şi declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții „Linia Electrică 400 kV, dublu circuit, Gutinaș – Smârdan”
 • Proiect Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „ Linia Electrică Aeriană 400 kV, dublu circuit, Cernavodă – Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiței”
 • Proiect privind Legea resurselor hidrominerale
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru organizarea si funcționarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Nationale de Aparare
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune.
 • Proiect de Ordonanţa a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ministerul Energiei

 • Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București
 • Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., aflat sub autoritatea Minsiterului Energiei
 • Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce privește combustibilul lignit
 • Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj
  pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Ministerul Sanatatii

 • PRIVIND TRANSPLANTUL UMAN
 • pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1378/2287 din 2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente
 • privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
 • pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
 • pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Ministerul Transporturilor

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului de acordare a suportului tehnic, în scopul asigurării dezvoltării durabile a infrastructurii rutiere de transport de interes național