MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE

 • Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr.119, judeţul Teleorman, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal, bd. Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi termenele de clasificare aferente

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • Proiectul ordinului ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin.(2) din Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă […]
 • Proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice […]

MINISTERUL JUSTITIEI

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • ORDONANŢĂ A GUVERNULUI pentru aprobarea participării României la Programul pentru şcoli. Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite 
 •  Hotarâre privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului.
 • ORDIN pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe
 • HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii și descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Brăila şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Pitești şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Secuieni şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

 • Proiect de lege privind modificarea unor acte normative privind personalul navigant
 • Proiect de Hotărâre privind aprobarea desființării Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional și pentru modificarea altor acte normative

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile proprietate publică a statului și concesionarea acestora Societății mixte româno – bulgare “Danube Bridge Vidin – Calafat AD”
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiții „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 și la DN1″, județul Prahova
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunare în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

MINISTERUL SANATATII

 • privind modificarea anexei la Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice
 • privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
 • privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
 • privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
 • privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale “ UNIFARM” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
 • privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății
 • rivind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora
 • pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

MINISTERUL CULTURII

 •  Ordinului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice in vederea acordarii de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006, elaborat pe baza propunerilor Centrului National al Cinematografiei.
 • Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Academiei Române.
 • Ordin pentru aprobarea Normelor privind reevaluarea bunurilor culturale mobile deținute de instituțiile publice.