In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

ORDIN AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din ____ . ___ . 2016 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010

http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

ORDIN AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din _________ 2016 privind hrănirea, dotarea locurilor de cazare şi asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor care fac obiectul activităţilor din centrele integrate menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2016/2017

http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi ministrului sănătăţii nr.566/1445/725/2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană

http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1167-hg29042016dtn

Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1168-omt29042016dtn

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016 – 2018”.

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1164-omt28042016dtf

Proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statulu

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1153-hg27042016dtr

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 373⁄2003 privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptățite

http://www.edu.ro/index.php/articles/24270

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Cârlogani și Deveselu, judeţul Olt.

http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-carlogani-si-deveselu-judetul-olt

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1236/2012 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.1236-2012-

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.

http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.294-2015-privind-aprobarea-programului-national-de-cadastru-si-carte-funciara-2015-2023

Ministerul Sănătății

Hotarare de Guvern privind Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG privind modificarea Anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-modificarea-anexei-nr-2-la-planul-national-de-protectie-a-apelor-subterane-impotriva-poluarii-si-deteriorarii-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr-53-2009/1580

REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0245 TINOVUL DE LA ROMÂNEŞTI

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-regulamentul-sitului-de-importanta-comunitara-rosci0245-tinovul-de-la-romanesti/1568

Regulamentul sitului ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor – Cheile Zugrenilor

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-regulamentul-sitului-rosci0196-pietrosul-brostenilor-cheile-zugrenilor/1567

REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0010 BISTRIŢA AURIE

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-regulamentul-sitului-natura-2000-rosci0010-bistrita-aurie/1566

 

Ministerul Justiției

Proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune

http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4383-2016-04-28-proiect-hg-nm-l273-2012