In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF) https://www.mae.ro/node/2011

LEGE pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Administrația Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno  ucraineană http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri și cazare a solicitanților de azil http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDONANTĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind echiparea cu sistem de identificare automată (AIS interior) a navelor de navigaţie interioară care navighează pe căile navigabile interioare din România http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1242-omt13-072016dta

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1241-omt11-072016dtn

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Braşov şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. http://dlaj.mapn.ro/

Ordonanţă a Guvernului pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern privind adoptarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 http://www.edu.ro/index.php/articles/24646

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-bertea-si-magureni-judetul-prahova

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordonanta pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin pentru aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații aferent celor 11 Administrații bazinale de apă și Fluviul Dunărea de pe teritoriul României http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-planurilor-de-management-al-riscului-la-inundatii-aferent-celor-11-administratii-bazinale-de-apa-si-fluviul-dunarea-de-pe-teritoriul-romaniei/1753

Proiectul de OM privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 pentru aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-mediului-si-schimbarilor-climatice-nr-1052-2014-pentru-aprobarea-metodologiei-de-atribuire-in-administrare-si-custodie-a-ariilor-naturale-protejate/1752

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-632-2007-privind-aprobarea-inchirierii-unor-bunuri-proprietatea-publica-a-statului-aflate-in-administrarea-administratiei-nationale-apele-romane/1751

Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Planului Național de Management aferent porțiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016-2021 http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-hotarare-pentru-aprobarea-planului-national-de-management-aferent-portiunii-din-bazinul-hidrografic-international-al-fluviului-dunarea-care-este-cuprinsa-in-teritoriul-romaniei-pentru-perioada-2016-2021/1750

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-780-2006-privind-stabilirea-schemei-de-comercializare-a-certificatelor-de-emisii-de-gaze-cu-efect-de-sera-si-pentru-modificarea-si-completarea-hota/1746

Ministerul Culturii

Proiectul de Ordonanţă a Guvernului pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale, elaborat în temeiul Legii nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. http://cultura.ro/page/407

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea şi funcţionarea Operei Naţionale din Bucureşti, și privind înființarea și funcționarea Teatrului Național de Operetă şi Musical „Ion Dacian”. http://cultura.ro/page/407

Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului de Artă Timişoara, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia. http://cultura.ro/page/407

Ministerul Energiei

Hotărârea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății Electrocentrale București SA http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/

Ministerul Justiției

Proiect de Ordin comun al ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice referitor la Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4518-2016-07-15-proiect-hg-tichete-gradinita

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4516-2016-07-14-proiecthgmodhg1153din2001

Ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare şi de finanţare a cererilor de finanțare prin programul de interes naţional „Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice” http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4513-2016-07-12-ordin-pin-pers-varstnice

Ministerul Comunicațiilor și Pentru Societatea Informațională

Ordonanță privind stabilirea anumitor măsuri pentru participarea în cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, precum și pentru semnarea acordurilor tehnice de coordonare a utilizării frecvențelor radio în zonele de frontieră.