In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

LEGE pentru aprobarea participării Poliției Române la Asociația Șefilor de Poliție din Sud-Estul Europei http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 11-15 octombrie 2016 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind achizițiile publice de servicii de consiliere finanțate prin Măsura 2 – ”Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html 

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1220-omt22062016dta

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, cu modificările şi completările ulterioare http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1220-omt22062016dta

Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru aprobarea unor măsuri financiar – bugetare pentru anul 2016 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1218-oug21062016diirt

Proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI pentru modificarea punctelor C şi D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1222-hg27062016sru

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti  http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărârea Guvernului privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba.  http://www.mdrap.ro/hg-privind-modificarea-unor-anexe-la-hg-nr.-974-2002-privind-atestarea-domeniului-public-al-judetului-alba-precum-si-al-municipiilor-oraselor-si-comunelor-din-judetul-alba

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015  http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Hotărâre privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2015 http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică al statului, precum și înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordine http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin pentru prelungirea termenului de valabilitate al preţurilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Canamed, prevăzut în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordonanta pentru modificarea capitolului Legii nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile ulterioare http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Ordonantă de urgentă a Guvernului privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importantă natională în domeniul gazelor naturale http://www.minind.ro/

Ordonanță de Urgență a Guvernului privind reglementarea unor masuri necesare rezolvarii problemelor de mediu care fac obiectul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-transport-rutier-nepoluant-din-pun/1716

Planul de management și regulamentul Geoparcului Platoul Mehedinți și al Siturilor Natura 2000 din zona acestuia, respectiv: ROSCI0198 Platoul Mehedinți și ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-geoparcului-platoul-mehedinti-si-al-siturilor-natura-2000-din-zona-acestuia-respectiv-rosci0198-platoul-mehedinti-si-rospa0035-domogled-valea-cernei/1712

Planul de management și regulamentul Sitului Natura 2000 ROSCI0067 Deniz Tepe, al ROSPA0032 Deniz Tepe și rezervației naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70 http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-natura-2000-rosci0067-deniz-tepe-al-rospa0032-deniz-tepe-si-rezervatiei-naturale-dealul-deniz-tepe-cod-iv-70/1711

Planul de management și regulamentul sitului ROSPA0142 Teremia Mare – Tomnatic http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-rospa0142-teremia-mare-tomnatic/1708

Planul de Management integrat al Siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Diniaș și ROSCI0390 Sărăturile Diniaș http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-integrat-al-siturilor-natura-2000-rospa0144-uivar-dinias-si-rosci0390-saraturile-dinias/1705

Ministerul Culturii

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. http://cultura.ro/page/407

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii. http://cultura.ro/page/407

Ministerul Energiei

HG pentru suspendarea anexei HG 488 2015 http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/hg-pentru-suspendarea-anexei-hg-488-2015/