In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Centrelor Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a unor construcții rezultate ca urmare a finalizării unor investiții. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html 

Ministerul Transporturilor

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor și ministrului muncii, familiei protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.816/1349/ 2015 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1214-omt15062016dta

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unei părţi de imobil din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării acestora http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Statutul elevului (proiect în dezbatere publică) http://www.edu.ro/index.php/articles/24537

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” şi actualizarea datelor de patrimoniu http://www.edu.ro/index.php/articles/24528

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1315/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată INCEMC Timişoara, cu modificările și completările ulterioare şi actualizarea datelor de patrimoniu http://www.edu.ro/index.php/articles/24527

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 1773/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. şi actualizarea datelor de patrimoniu http://www.edu.ro/index.php/articles/24525

Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și corespondența aferentă elaborării acestuia  http://www.edu.ro/index.php/articles/24523

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor. http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-regulamentului-de-receptie-a-constructiilor.

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente. http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-activitatea-de-reglementare-in-constructii

Hotărâre a Guvernului privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud. http://www.mdrap.ro/hg-privind-desfiintarea-centrului-de-sanatate-teaca-judetul-bistrita-nasaud

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei V – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii – la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-anexei-v-regulamentul-privind-agrementul-tehnic-pentru-produse-procedee-si-echipamente-noi-in-constructii

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro
Proiect Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor privind stingerea creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Planul de management și regulamentului Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş și a siturilor Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentului-parcului-national-cheile-bicazului-hasmas-si-a-siturilor-natura-2000-rosci0027-si-rospa0018-cheile-bicazului-hasmas/1695

Proiectul de OM privind aprobarea Ordinului pentru constituirea și funcționarea Comisiei Patrimoniului Speologic http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-aprobarea-ordinului-pentru-constituirea-si-functionarea-comisiei-patrimoniului-speologic/1690

Ministerul Energiei

Hotărâre privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2016 http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/hotarare-constituire-stocuri-2016/

HG privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016 al SC Electrocentrale Grup SA http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/

HG privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2016 al SC SC Electrocentrale Constanta SA http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa” http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-amplasamentului-si-declansarea-procedurilor-de-expropriere-a-tuturor-imobilelor-proprietate-privata-situate-in-coridorul-de-expropriere-al-lucrarii-de-utilitat/

Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/hotarare-pentru-abrogarea-hotararii-guvernului-nr-10432004-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-accesul-la-sistemul-national-de-transport-al-gazelor-naturale-a-regulamentului-privind-accesul-la/

Ministerul Justiției

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum şi a standardului de publicare a informaţiilor de interes public http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și al securităţii și sănătății în muncă http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4481-2016-06-17-proiecthg

Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de act normativ/ Modificarea şi completarea Legii 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului http://mts.ro/informare-publica/legislatie/proiect-de-act-normativ-modificarea-si-completarea-legii-692000-legea-educatiei-fizice-si-sportului-4/

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru aprobarea unor măsuri financiar – bugetare pentru anul 2016 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1218-oug21062016diirt

Ministerul Comunicațiilor și Pentru Societatea Informațională

„Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha (24 septembrie – 15 octombrie 2012)” http://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-acte-normative/