In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind funcţionarea structurii naţionale de coordonare a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării http://www.mae.ro/node/2011

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate.http://www.mae.ro/node/2011

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare http://www.mae.ro/node/2011

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, precum şi a altor acte normative http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

HOTĂRÂRE Nr.____din_____________ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de acţiune pe anul 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015‐2018 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul 116 din 22.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pentru proiectele aferente Măsurii 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR) http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 2373 din 17.11.2015 privind aprobarea Manualului de procedură pentru evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente Măsurii 1 – „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind modificarea şi completarea Anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investitii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de HOTARARE A GUVERNULUI privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA- Sucursalele Regionale CF Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1203-hg27052016dtf

Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competenţelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1193-omt26052016dta

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare în domeniul public al comunei Filipeşti, judeţul Bacău. http://www.mdrap.ro/hg-privind-transmiterea-unui-imobil-din-domeniul-public-al-statului-si-din-administrarea-ministerului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-agentia-nationala-de-imbunatatiri-funciare-in-domeniul-public-al-comunei-filipesti-judetul-bacau

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Crăieşti, judeţul Mureş. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-comunei-craiesti-judetul-mures

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-orasului-ungheni-judetul-mures

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice