In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu – http://www.mai.gov.ro/index05_1.html
 2.  HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Ministerul Afacerilor Interne, a formei şi conţinutului insignei şi a documentului de legitimare pentru personalul militar din Jandarmeria Română –  http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 1. Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 2111/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social”-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
 2. Ordin pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020″- http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

 1. Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.2.131/2005- http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1182-omt12052016dr

Ministerul Apărării Naționale

 1. Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului- http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 1. Hotărâre a Guvernului pentru completarea Anexei nr.57 la Hotărârea Guvernului nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş- http://www.mdrap.ro/hg-pentru-completarea-anexei-nr.57-la-hg-nr.934-2002-privind-atestarea-domeniului-public-al-judetului-maramures
 2. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni- http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-barsau-si-foieni
 3. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă şi Gherăseni, judeţul Buzău.- http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-balta-alba-si-gheraseni-judetul-buzau
 4. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei oraşului Nehoiu, judeţul Buzău.-http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-orasului-nehoiu-judetul-buzau
 5. Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.-http://www.mdrap.ro/hg-privind-stabilirea-conditiilor-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii
 6. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.- http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.548-1999

Ministerul Finanțelor Publice

 1. Proiect Legeprivind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă-http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro
 2. Proiect Legepentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la data de 8 mai 2014 și semnat de România la Moscova la 1 iulie 2015, privind modificarea Acordului de înființare a Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia din data de 10 iulie 1970-  http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro
 3. Proiect Hotătârepentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin HG nr.1470/2007-http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

 1. Hotarare de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017- http://www.ms.gov.ro/?pag=22
 2. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piață şi utilizarea produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare și pentru modificarea și completarea Ordinului 10/368/2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi padurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României- http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

 1. Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai și al ariei naturale protejate Acvatoriul litoral marin Vama Veche – 2 Mai, cod 2.345-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rosci0269-vama-veche-2-mai-si-al-ariei-naturale-protejate-acvatoriul-litoral-marin-vama-veche-2-mai-cod-2-345/1612
 2. Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rosci0273-zona-marina-de-la-capul-tuzla/1611
 3. Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sfântu Gheorghe.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rosci0237-structuri-submarine-metanogene-sfantu-gheorghe/1610
 4. Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rosci0094-izvoarele-sulfuroase-submarine-de-la-mangalia/1609
 5. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord -Eforie Sud.- http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rosci0197-plaja-submersa-eforie-nord-eforie-sud/1608
 6. Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră și regulamentul siturilor Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră și ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord -Eforie Sud-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-al-sitului-natura-2000-rospa0076-marea-neagra-si-regulamentul-siturilor-natura-2000-rospa0076-marea-neagra-si-rosci0197-plaja-submersa-eforie-nord-eforie-sud/1607
 7. Planul de management și regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0077 Măxineni-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-natura-2000-rospa0077-maxineni/1606
 8. Planul de management și regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca-Plopu-Sărat.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-natura-2000-rospa0048-ianca-plopu-sarat/1605
 9. Planul de management și regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0006 Balta Tătaru.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-natura-2000-rospa0006-balta-tataru/1604
 10. Planul de management și regulamentul sitului de importanţă comunitară ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici și al rezervaţiilor naturale Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari cod 2.261 şi Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici cod 2.262.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-de-importanta-comunitara-rosci0272-vulcanii-noroiosi-de-la-paclele-mari-si-paclele-mici-si-al-rezervatiilor-naturale-vulcanii-noroiosi-paclele-mari-cod-2-261-si-vulcanii-noroiosi-p/1603
 11. Planul de management și regulamentul ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre-Ostroave, Rezervația naturală Reciful neojurasic de la Topalu 2.352, Reciful fosilifer Seimenii Mari 2.355, Dealul Allah Bair 2.367, Ostrovul Șoimul IV.19., Celea Mare-Valea lui Ene IV.24., Pădurea Cetate IV.25., Pădurea Bratca IV.26., Canaralele din Portul Hârșova 2.369, Locul fosilifer Cernavodă 2.534 și Punctul fosilifer Movila Banului.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-rosci0022-canaralele-dunarii-rosci0053-dealul-allah-bair-rospa0002-allah-bair-capidava-rospa0017-canaralele-de-la-harsova-rospa0039-dunare-ostroave-rezervatia-naturala-reciful-neojurasic-d/1602
 12. Planul de management și regulamentul ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar și Fântâniţa –Murfatlar 2.364. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-rosci0083-fantanita-murfatlar-si-fantanita-murfatlar-2-364/1601
 13. Planul de management și regulamentul ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac; ROSPA0008 Băneasa – Canaraua Fetii; ROSPA0054 Lacul Dunăreni; ROSPA0056 Lacul Oltina; Rezervațiile naturale Pădurea Canaraua Fetii, Lacul Dunăreni şi Lacul Oltina.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-rosci0172-padurea-si-valea-canaraua-fetii-iortmac-rospa0008-baneasa-canaraua-fetii-rospa0054-lacul-dunareni-rospa0056-lacul-oltina-rezervatiile-naturale-padurea-canaraua-fetii-lacul-dunare/1600
 14. Planul de management și regulamentul ROSCI0071 Dumbrăveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa; ROSPA0036 Dumbrăveni; ROSPA0001 Aliman – Adamclisi; ROSPA0007 Balta Vederoasa; 2361 Rezervația naturală Pădurea Dumbraveni, 2350 Rezervația naturală Pereții calcaroși de la Petroșani – Comuna Deleni, 2351 Rezervația naturală Locul fosilifer Aliman și IV.30 Rezervația naturală Lacul Vederoasa.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-rosci0071-dumbraveni-valea-urluia-lacul-vederoasa-rospa0036-dumbraveni-rospa0001-aliman-adamclisi-rospa0007-balta-vederoasa-2361-rezervatia-naturala-padurea-dumbraveni-2350-rezervatia-natu/1599
 15. Planul de management și regulamentul ROSCI0149 Pădurea Esechioi – Lacul Bugeac, ROSPA0053 Lacul Bugeac, Pădurea Esechioi 2.365. și Lacul Bugeac IV.28.-http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-rosci0149-padurea-esechioi-lacul-bugeac-rospa0053-lacul-bugeac-padurea-esechioi-2-365-si-lacul-bugeac-iv-28/1598

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

 1. Hotărâre a Guvernului privind completarea anexei nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4400-2016-05-12-proiecthg
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare –http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4412-2016-05-17-proiect-oug