In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu – http://www.mai.gov.ro/index05_1.html
 2.  HOTĂRÂRE privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Ministerul Afacerilor Interne, a formei şi conţinutului insignei şi a documentului de legitimare pentru personalul militar din Jandarmeria Română –  http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 1. Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul nr. 2111/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educaţional şi social”-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html
 2. Ordin pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020″- http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

 1. Proiectul de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.2.131/2005- http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1182-omt12052016dr

Ministerul Apărării Naționale

 1. Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Neamţ, Harghita, Braşov, Bacău şi Covasna în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului- http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 1. Hotărâre a Guvernului pentru completarea Anexei nr.57 la Hotărârea Guvernului nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş- http://www.mdrap.ro/hg-pentru-completarea-anexei-nr.57-la-hg-nr.934-2002-privind-atestarea-domeniului-public-al-judetului-maramures
 2. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni- http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-barsau-si-foieni
 3. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă şi Gherăseni, judeţul Buzău.- http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-comunelor-balta-alba-si-gheraseni-judetul-buzau
 4. Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei oraşului Nehoiu, judeţul Buzău.-http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-orasului-nehoiu-judetul-buzau
 5. Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii.-http://www.mdrap.ro/hg-privind-stabilirea-conditiilor-pentru-comercializarea-produselor-pentru-constructii
 6. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.- http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-hg-nr.548-1999

Ministerul Finanțelor Publice

 1. Proiect Legeprivind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă-http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro
 2. Proiect Legepentru ratificarea Protocolului, deschis spre semnare la data de 8 mai 2014 și semnat de România la Moscova la 1 iulie 2015, privind modificarea Acordului de înființare a Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia din data de 10 iulie 1970-  http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro
 3. Proiect Hotătârepentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin HG nr.1470/2007-http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

 1. Hotarare de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017- http://www.ms.gov.ro/?pag=22
 2. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor H