In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și a centrelor judeţene din subordinea acesteia. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş – Turda” – Lot 1 Secţiunea A, km 0+300 – km 14+000 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1353-hg10112016dtr

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1351-hg07112016dte

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transferul unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 129 din 1 martie 1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publica a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1349-hg03112016dta

Ministerul Apărării Naționale

Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea Legii nr. 406⁄2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 Muncelu de Sus, judeţul Iaşi aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, jud. Iaşi http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale a sistemelor de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii (C4I), cu capabilități de integrare a informațiilor de supraveghere, indicare⁄localizare şi cercetare (ISTAR) http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Propunerile de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. De asemenea, fac obiectul acestei consultări și standardele minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I și II (CS I și CS II). https://www.edu.ro/dezbatere-public%C4%83-propunerile-de-standarde-minimale-necesare-%C8%99i-obligatorii-pentru-ob%C8%9Binerea

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-orasului-mioveni-judetul-arges

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii–reparatie-capitala-consolidare-modernizare-si-extindere-sediu-tribunal-valcea

Lege privind Codul Administrativ al României. http://www.mdrap.ro/lege-privind-codul-administrativ-al-romaniei

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 799 /2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/2114-proiect-de-hotarare-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-799-2014-privind-implementarea-programului-operational-ajutorarea-persoanelor-defavorizate

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Hotarare de Guvern Pentru aprobarea cadrului general privind normele igienico-sanitare în domeniul funcționării și exploatării piscinelor de uz public http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de Ordin de Ministru prentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea efectivelor de vânat , autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-prentru-aprobarea-regulamentului-privind-evaluarea-efectivelor-de-vanat-autorizarea-organizarea-si-practicarea-vanatorii/2031

Proiectul de HG pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-aprobarea-normelor-referitoare-la-provenienta-circulatia-si-comercializarea-materialelor-lemnoase-la-regimul-spatiilor-de-depozitare-a-materialelor-lemnoase-si-al-instalatiilor-de-prelucrat-lemn-rotund-/2030

Proiect de HG privind actualizarea Listei consolidate a ariilor naturale protejate din România și a Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a III-a – zone protejate, zone naturale. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-hg-privind-actualizarea-listei-consolidate-a-ariilor-naturale-protejate-din-romania-si-a-planului-de-amenajare-a-teritoriului-national-sectiunea-a-iii-a-zone-protejate-zone-naturale/2026

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului Pilot Start Up mediu Ecoturism. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-pilot-start-up-mediu-ecoturism/2025

Ministerul Culturii

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la organizarea și funcționarea Centrului Național al Dansului București http://cultura.ro/page/407

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Strategiei pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020 http://cultura.ro/page/407

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului http://cultura.ro/page/407

Ministerul Energiei

Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Națională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/

Ministerul Justiției

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condițiile de cazare a persoanelor private de libertate http://www.just.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-justitiei-pentru-aprobarea-normelor-minime-obligatorii-privind-conditiile-de-cazare-a-persoanelor-private-de-libertate/

Proiectul de Lege de modificare și completare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal http://www.just.ro/proiectul-de-lege-de-modificare-si-completare-a-legii-nr-2542013-privind-executarea-pedepselor-si-a-masurilor-privative-de-libertate-dispuse-de-organele-judiciare-in-cursul-procesului-penal/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Proiect – LEGE privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4670-2016-11-04-proiectlege

Hotărâre de Guvern pentru completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002, cu modificările și completările ulterioare http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4667-2016-11-04-proiecthg-pers-persecutate

Hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4668-2016-11-04-proiecthg-iovr

Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011 cu modificările şi completările ulterioare http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4669-2016-11-04-proiecthg-vmg

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4671-2016-11-04-proiecthg268

Ministerul Tineretului și Sportului

Proiectul de Hotârăre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului -Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și darea acestuia în folosintă gratuită Federației Române de Canotaj http://mts.ro/proiecte-legislative-in-dezbatere-publica

Sursa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic