In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a “Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016  https://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul OMAI privind stabilirea modalitaților de asigurare a managementului Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României” http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.________din___.____.2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică precum și pentru modificarea unei prevederi din anexa nr.2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea, organizarea și funcționarea Sistemului național mutual agricol de gestionare a riscurilor, a înființării Agenției pentru Administrarea Fondului Național Mutual Agricol și de abrogare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2013 privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureș și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală și modernizarea drumului perimetral http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1330-hg18102016dta

Proiect de Ordin ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la regula 12 din Anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1327-omt17102016dtn-6

Proiect de Ordin ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV” http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1326-omt17102016dtn-5

Proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1325-omt17102016dtn-4

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1324-omt17102016dtn-3

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizației Maritime Internaționale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinței internaționale care a avut loc la Londra http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1323-l17102016dtn-2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul Polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.264(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1322-omt17102016dtn

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate împreună la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1321-l12102016dta

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sibiu, Argeş, Covasna, Constanţa, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timiş, Gorj, Tulcea, Galaţi, Buzău şi municipiul Bucureşti http://dlaj.mapn.ro/

Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect privind dezvoltarea învățământului profesional (dual) http://www.edu.ro/dezbatere-public%C4%83-proiect-privind-dezvoltarea-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntului-profesional-dual

Proiect Metodologie privind acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii (în dezbatere publică) http://www.edu.ro/proiect-metodologie-privind-acreditarea-%C5%9Fi-evaluarea-periodic%C4%83-%C5%9Fcolilor-doctorale-pe-domenii-%C3%AEn

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Proiectul de Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea I – Construcţii, Indicativ P118/1-2016 http://www.mdrap.ro/normativ-privind-securitatea-la-incendiu-a-constructiilor

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 şi 2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Hotarare de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016 http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin pentru aprobarea obligativităţii raportării zilnice a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin privind componenţa, atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea “Romaero” S.A. Bucureşti http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG pentru modificarea pct. 23 și 26 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului” desfăşurat în perioada 2015 – 2018. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-pct-23-si-26-din-anexa-la-hg-nr-616-2015-privind-aprobarea-finantarii-din-bugetul-fondului-pentru-mediu-a-actiunilor-multianuale-necesare-programului-colectarea-prelucrarea-si-crearea-de-mec/1981

Varianta consolidata (19.10.2016) a Proiectului de OM privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei http://www.mmediu.ro/articol/varianta-consolidata-19-10-2016-a-proiectului-de-om-privind-aprobarea-regulamentului-de-atestare-a-producatorilor-din-industria-mobilei/1980

Proiectul de HG pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-aprobarea-pretului-mediu-al-unui-metru-cub-de-masa-lemnoasa-pe-picior/1966

Proiectul de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-321-2005-privind-evaluarea-si-gestionarea-zgomotului-ambiant/1964

Proiectul de OM pentru elaborarea Metodologiei aprobării cercetărilor arheologice din zonele naturale protejate şi parcurile naţionale şi naturale. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-elaborarea-metodologiei-aprobarii-cercetarilor-arheologice-din-zonele-naturale-protejate-si-parcurile-nationale-si-naturale/1956

Proiectul de HG pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-hotararea-guvernului-nr-322-2013-privind-restrictiile-de-utilizare-a-anumitor-substante-periculoase-in-echipamentele-electrice-si-electronice/1946

Proiectul de HG privind actualizarea denumirii și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-actualizarea-denumirii-si-valorii-de-inventar-a-unui-bun-imobil-aflat-in-domeniul-public-al-statului-si-in-administrarea-administratiei-nationale-apele-romane-prin-inh-si-gospodarire-a-apelor-instituti/1945

Ministerul Culturii

Proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală. http://cultura.ro/page/407

Ministerul Energiei

Proiect de Hotărâre pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art. 177, alin. (34) si (35) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiect-de-hotarare-pentru-stabilirea-cotelor-procentuale-prevazute-la-art-177-alin-34-si-35-din-legea-energiei-electrice-si-a-gazelor-naturale-nr-1232012-cu-modificarile-si-completarile-ult/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Proiect de lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social European http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4626-2016-10-17-proiect-lege-ces

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului Național de Mobilitate  http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4618-hotarare-a-guvernului-pentru-aprobarea-planului-national-de-mobilitate

 

Sursa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic