In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din _________ 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Politici Publice http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

INSTRUCŢIUNILE MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. __________ din _______________2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

OMAI pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale  http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HOTARÂRE pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind aprobarea Schemei selecției clonale la soiurile de viță-de-vie http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci şi viţele din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007, cu modificările și completările ulterioare http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1294-omt21092016dtr

Proiectul de ORDONANŢĂ de Urgenţă pentru stabilirea unor condiții de salarizare a personalului încadrat pe funcții de specialitate în cadrul instituţiilor publice care desfășoară activități de pregătire a personalului aeronautic civil http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1292-oug16992016dta

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind preluarea unor sectoare de drum naţional şi a terenurilor aferente acestora aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Natională de Autostrazi si Drumuri Naţionale din Romania S.A, precum şi transmiterea unor sectoare de drum naţional şi a terenurilor aferente acestora, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerul Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1291-hg16092016dtr

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1290-oug15092016dgoit

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare https://www.edu.ro/proiect-de-hotar%C3%A2re-de-guvern-pentru-modificarea-%C5%9Fi-completarea-hotar%C3%A2rii-guvernului-nr-442016-0

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-comunei-bertestii-de-jos-judetul-braila

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-municipiului-curtea-de-arges

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş http://www.mdrap.ro/hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-stemei-municipiului-reghin-judetul-mures

Ministerul Finanțelor Publice
Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicalăhttp://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind aprobarea metodologiei de raportare și a circuitului informațional pentru supravegherea bolilor transmisibile precum și pentru abrogarea unor acte normative http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public la nivelul de spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE http://www.minind.ro/

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat http://www.minind.ro/

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economie http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiect de HG pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-hg-pentru-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-rectificat-pe-anul-2016-al-administratiei-nationale-apele-romane-aflata-in-coordonarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor/1884

Proiectul de OM pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarilor-in-cazul-speciilor-urs-lup-si-pisica-salbatica/1883

Proiectul de HG privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-aprobarea-schemei-de-ajutor-de-minimis-pentru-asigurarea-serviciilor-silvice-pentru-fondul-forestier-proprietate-privata-a-persoanelor-juridice-si-fizice-care-desfasoara-activitati-economice-daca-supra/1882

Proiectul de HG privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului Convenției asupra zonelor umede, de importanță internațională în special ca habitat al păsărilor acvatice din România cu denumirea Comitetul Național Ramsar. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-comitetului-conventiei-asupra-zonelor-umede-de-importanta-internationala-in-special-ca-habitat-al-pasarilor-acvatice-din-romania-cu-denumirea-comitetul-national-/1878

Proiectul de OM privind completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1559/2016. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-completarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-reducerea-emisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-in-transporturi-prin-promovarea-infrastructurii-pentru-vehiculele-de-transport-rutier-nepoluant-din-/1877

Proiectul de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-1005-2012-privind-organizarea-si-functionarea-garzii-nationale-de-mediu-precum-si-a-hotararii-guvernului-nr-38-2015-privind-organizarea-si-functionarea/1873

Proiect de LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-lege-pentru-ratificarea-acordului-de-la-paris-la-conventia-cadru-a-organizatiei-natiunilor-unite-asupra-schimbarilor-climatice-semnat-la-new-york-la-22-aprilie-2016/1870

Proiectul de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1217/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-1217-2012-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-si-a-structurii-organizatorice-ale-administratiei-rezervatiei-biosferei-delta-dunarii/1869

Proiectul de Ordin de Ministru privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-ordin-de-ministru-privind-modificarea-ordinului-ministrului-mediului-si-gospodaririi-apelor-nr-578-2006-pentru-aprobarea-metodologiei-de-calcul-al-contributiilor-si-taxelor-datorate-la-fondul-pentru-mediu/1866

Ministerul Culturii

Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019 http://cultura.ro/page/407

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru finanțarea unui proiect cultural. http://cultura.ro/page/407

Ministerul Justiției

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative http://www.just.ro/8374-2/

Proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administrația locului de deținere a unui număr de ziare sau publicații http://www.just.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-justitiei-pentru-aprobarea-normelor-privind-asigurarea-gratuita-de-catre-administratia-locului-de-detinere-a-unui-numar-de-ziare-sau-publicatii/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Proiect Ordin nr. 1887/15.09.2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4595-2016-09-21-proiect-ordin

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de recrutare a personalului în vederea desfășurării de activități în echipele de proiect finanțate din fonduri externe nerambursabile și de stimulare financiară a personalului plătit din fonduri publice care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4591-2019-09-19-hg-reg-cadru-proiecte-fonduri-europene

Sursa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic