In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil, de pe raza teritorială a judeţului Cluj, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societății Metrorex SA de a modifica prețurile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract și de a semna actul adițional în acest sens http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1267-omt11082016dtf

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, precum şi unele măsuri în domeniul transporturilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1265-oug10082016dgms

Proiectul de ORDONANŢA GUVERNULUI privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A. http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1264-og10082016dgms

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1263-omt10082016dtr

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Hotărâre privind Sistemul Integrat Naţional Educaţional (SINED) https://www.edu.ro/hot%C4%83r%C3%A2re-privind-sistemul-integrat-na%C5%A3ional-educa%C5%A3ional-sined

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 http://www.mdrap.ro/ordin-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr.-50-1991

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea categoriei municipiilor, oraşelor şi comunelor. http://www.mdrap.ro/hg-privind-stabilirea-categoriei-municipiilor-oraselor-si-comunelor.

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1994-proiect-de-ordonanta-privind-modificarea-si-completarea-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-de-programare-2014-2020

Proiect de Hotărârepentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799 /2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1992-proiect-lege-25-07-2017

Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Piatra Craiului. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-aprobarea-planului-de-management-al-parcului-national-piatra-craiului/1821

Proiectul de HG pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1074/2013 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Munții Măcinului http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-abrogarea-hotararii-guvernului-nr-1074-2013-pentru-aprobarea-planului-de-management-al-parcului-national-muntii-macinului/1820

Proiectul de HG pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-aprobarea-planului-de-management-al-parcului-natural-gradistea-muncelului-cioclovina/1819

Proiectul de HG pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Călimani.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-aprobarea-planului-de-management-al-parcului-national-calimani/1818

Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Normelor tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-aprobarea-normelor-tehnice-pentru-alegerea-si-aplicarea-tratamentelor/1817

Proiectul de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării. http://www.mmediu.ro/articol/privind-actualizarea-valorilor-de-inventar-ale-unor-bunuri-din-domeniul-public-al-statului-aflate-in-administrarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor-regia-nationala-a-padurilor-romsilva-ca-urmare-a-reevaluarii/1816

Proiectul de HG privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-modificarea-si-completarea-dupa-caz-a-descrierii-tehnice-si-adresei-unor-bunuri-imobile-apartinand-domeniului-public-al-statului-aflate-in-administrarea-administratiei-nationale-apele-romane-institutie/1815

Proiectul de HG pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanțării unor proiecte și programe din bugetul Fondului pentru mediu http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-art-1-din-hotararea-guvernului-nr-858-2011-privind-aprobarea-finantarii-din-bugetul-fondului-pentru-mediu-a-programului-de-dezvoltare-si-optimizare-a-retelei-nationale-de-monitorizare-a-cali/1814

Proiectul de HG pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 și 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-anexelor-nr-4-5-6-si-7-la-legea-nr-104-2011-privind-calitatea-aerului-inconjurator/1805

Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-inconjurator/1824

Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Normelor tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-aprobarea-normelor-tehnice-pentru-alegerea-si-aplicarea-tratamentelor/1823

Ministerul Justiției

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4555-2016-08-12-proiect-lege-statutul-inspectorului-de-munca

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului operaţional de acțiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2018, a obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prevăzute de Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.566/2015, pentru înființarea compartimentelor de coordonare a implementării, de monitorizare și evaluare a măsurilor care vizează domeniile îmbătrânirii active … http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4546-2016-08-09-proiecthg-poa-ia

Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4545-2016-08-09-proiect-modhg1650din2006

Ministerul Comunicațiilor și Pentru Societatea Informațională

Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale.”https://www.comunicatii.gov.ro/?page_id=3517 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale supune dezbaterii publice ”Programul pentru școli”, un document de consultare publică prin care MADR dorește să obțină opinia și propunerile publicului larg cu privire la noul program pentru școli ce se va derula începând cu anul școlar 2017 – 2018. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Sănătății

Hotarare de Guvern privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a județului Constanța, instituție subordonată Ministerului Sănătății http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind actualizarea anexei nr. 15 din H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului http://www.ms.ro/?pag=22

Sursa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic