In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne  http://www.mai.gov.ro/index05_1.html 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind aprobarea sistemului de sancțiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul a) – porcine și pachetul b) – păsări” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat al Comisiei Europene (UE) nr. 640 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al eco – condiţionalităţii http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1262-hg01082016dtr

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1260-omt29072016dtr2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecției de siguranță rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1259-omt29072016dtr1

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere și a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor – cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1258-omt29072016dtr 

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea alin. (3) al art. 14 din Statutul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1257-hg29072016dtf

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Aeroclubului României a acestuia, precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1256-hg28072016dta 

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1255-omt28072016dta-2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol,RACR-AD-ADS http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1254-omt28072016dta

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităţilor, Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea”