In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne  http://www.mai.gov.ro/index05_1.html 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – I.N.C.D.I.F. – „ISPIF” București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind aprobarea sistemului de sancțiuni pentru cererile depuse de beneficiarii măsurii 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul a) – porcine și pachetul b) – păsări” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat al Comisiei Europene (UE) nr. 640 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al eco – condiţionalităţii http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1262-hg01082016dtr

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1260-omt29072016dtr2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, inspecției de siguranță rutieră, tarifelor privind onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activităţile prestate, precum şi destinaţia sumelor provenite din încasarea acestora http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1259-omt29072016dtr1

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluării de impact asupra siguranţei rutiere și a auditului de siguranţă rutieră, de desemnare şi de lucru a auditorilor de siguranţă rutieră, a contractelor – cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. cu investitorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1258-omt29072016dtr 

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea alin. (3) al art. 14 din Statutul Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1257-hg29072016dtf

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Aeroclubului României a acestuia, precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1256-hg28072016dta 

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă şi pentru numirea directorului general al Autorităţii Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea şi monitorizarea funcţionării Programului Naţional de Siguranţă în Aviaţia Civilă http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1255-omt28072016dta-2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol,RACR-AD-ADS http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1254-omt28072016dta

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităţilor, Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea” http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1251-hg27072016dtr

Ministerul Apărării Naționale

ORDIN AL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE PENTRU APROBAREA INSTRUCŢIUNILOR PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ŞCOLILOR MILITARE DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Propunere de Ordonanţă privind aprobarea Programului național de acordarea unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat (proiect în dezbatere publică) http://www.edu.ro/index.php/articles/24670

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor alin. (2), alin. (3) și alin. (8) ale art. 3

[1], art. 3[3] și art. 3[4] din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modelului steagului comunei ragomireşti, judeţul Dâmboviţa. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-comunei-dragomiresti-judetul-dambovita

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-comunei-giroc

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii. http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-a-locuirii

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Hotărâre privind aprobarea amendamentului și a schimbului de scrisori aferente eliberării primei tranșe în cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin pentru aprobarea Ghidului de diagnostic și tratament în fenilcetonurie http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism http://www.minind.ro/

LEGE ratificarea Protocol intre Guvern RO si Guvernul Canadei, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2015 http://www.minind.ro/

ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare http://www.minind.ro/

Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Normelor tehnice pentru îngrijirea şi conducerea arboretelor. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-privind-aprobarea-normelor-tehnice-pentru-ingrijirea-si-conducerea-arboretelor/1792

Proiectul de Ordin de Ministru pentru aprobarea modelului și conținutului formulelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-modelului-si-continutului-formulelor-utilizate-in-activitatea-de-inspectie-fiscala/1793

Ministerul Culturii

Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. http://cultura.ro/page/407

Ministerul Justiției

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinței la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din Infracțiuni http://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-privind-unele-masuri-pentru-organizarea-si-desfasurarea-la-bucuresti-in-perioada-19-21-octombrie-2016-a-conferintei-la-nivel-inalt-a-platformei-uniunii-europene-a/

Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector de urmărire și administrare bunuri http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4535-2016-08-01-proiecthg

Sursa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic