Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica  un Proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii.

Proiectul vizeaza urmatoarele modificari si completari:

  •  Modificarea și completarea art. 16 alin. 1, în sensul definirii muncii nedeclarate ca fiind: – primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în ziua anterioară începerii activităţii. – neînregistrarea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii. – primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat. – primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial
  •  Modificarea și completarea art. 17 alin. (5) “Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege”.
  •  Modificarea art 119 „Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru”.
  •  Completarea art. 260 cu un nou alineat „Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e-e 3 , inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”

Proiectul de lege poate fi consultat aici