Procedura de infiintare a unui sindicat

/Procedura de infiintare a unui sindicat
Procedura de infiintare a unui sindicat 2016-12-27T11:01:39+00:00

Extras Legea Dialogului Social nr.62/2011 republicata


(1) Pentru dobândirea de către sindicat a personalităţii juridice, împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, trebuie să depună o cerere de înscriere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul acesta.

(2) La cererea de înscriere a sindicatului se anexează originalul şi câte două copii certificate de reprezentantul legal de pe următoarele acte:

  • procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori;
  • statutul;
  • lista membrilor organului executiv de conducere a sindicatului, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi a domiciliului acestora