Astăzi, 19.10.2022, a fost publicată Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1013.

Mai jos regăsim câteva din modificările aduse Codului Muncii:

  • salariatul are dreptul de a absenta maxim 10 zile calendaristice de la locul de muncă în situații neprevăzute care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului (urgență familială: boală sau accident) (art. 152². – (1);
  • angajații vor beneficia de concediu de îngrijitor* acordat de angajator, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului (Art.152¹ alin (1). Alineatul (2) al aceluiași articol permite stabilirea unei durate mai mari de 5 zile prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil; mai mult decât atât, perioada de concediu de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate;
  • angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecărui salariat prevederile regulamentului intern, în prima zi de lucru, și de a face dovada îndeplinirii acestei obligații;
  • angajatorul este obligat să aducă la cunoștința salariaților prevederile regulamentului intern (pe suport hârtie sau în format electronic), iar documentul trebuie să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta. Mai mult decât atât, regulamentul intern își produce efectele față de salariat de la momentul luării la cunoștință a acestuia.

Mai jos regăsim câteva din modificările aduse Codului administrativ:

  • telemunca (5 zile pe lună), munca la domiciliu cât și stabilirea altor moduri de organizare flexibilă** a timpului de lucru pot fi accesate potrivit noii legi de către funcționarii publici (art 374 alin. (3), (4), (7).
  • dreptul angajatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator (art. 39 alin (1) litera m1);
  • conducătorul autorității sau instituției publice trebuie să informeze funcționarul public cu privire la următoarele elemente: dreptul la formare și perfecționare profesională, asigurat de autoritatea sau instituția publică, durata concediului de odihnă, data plății salariului și metoda de plată a salariului, modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, remunerația acestora sau, după caz, compensarea prin ore libere plătite etc.

Ce este interesant în noul text de lege este obligația angajatorului de a informa funcționarul public despre acordurile colective încheiate cu instituția împreună cu sindicatul reprezentativ sau sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivel de sector de activitate/grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică. Mai mult decât atât, noua lege asigură protecția împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului față de membrii de sindicat (cât și de salariați, reprezentanții salariaților) în cazul în care înaintează plângeri cu privire la încălcarea drepturilor sau pot iniția proceduri de aplicarea a drepturilor prevăzute de legea sus-menționată.

Textul integral al legii poate fi consultat aici (click pe imagine):

*Prin mod de organizare flexibil a timpului de lucru se înţelege posibilitatea salariaţilor de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

**Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.