MINISTERUL DEZVOLTARII, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURI EUROPENE

 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 777/2016 privind structura, organizarea si functionarea Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale
 • Proiect de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 • Proiectul de Lege privind cooperarea autoritatilor publice romane cu Agentia Uniunii Europene pentru Cooperare in Materie deAplicare a Legii (EUROPOL) […]
 • ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE privind elaborarea analizei de risc la securitatea fizică a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale din responsabilitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne […]

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare și a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control
 • HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și control.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.11 din 12 iunie 2015
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin OMTI nr. 995/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor precum şi modificarea unor acte normative
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă pentru stivuirea și amararea mărfurilor (Codul CSS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluția A.714(17) din 6 noiembrie 1991, precum şi a amendamentelor la Codul CSS aprobate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulare
 • Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2017 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 și a altor amendamente la anexele ADR aplicabil de la 1 ianuarie 2015, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva
 • Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”-S.A., unitate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

MINISTERUL SANATATII

 • Hotarâre a guvernului privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2017
 • Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac
 • Ordin pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
 • Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant
 • Hotărâre a guvernului privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 256 / 2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România, precum și pentru completarea Anexelor 2,3 și 8 din Legea nr. 200 / 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

MINISTERUL COMUNICATIILOR

 • Proiect de Lege privind ratificarea actelor adoptate la Congresul Uniunii Poştale Universale de la Doha (24 septembrie – 15 octombrie 2012)