Guvernul a adoptat o OUG care include masuri aplicabile salariatilor implicati sau care doresc sa se implice in Proiecte de accesare a unor fonduri nerambursabile (atasat – proiect / nu este inca publicata in MO / revenim cu forma oficiala)

http://www.amosnews.ro/Masuri_pentru_imbunatatirea_absorbtiei_fondurilor_externe_nerambursabile-29-64809

In prezent normele care reglementeaza domeniul susmentionat sunt prevazute de L 284/2011 si Ordinul comun MM/MF 42/77 din 2011 cu mentiunea ca pentru familia ocupationala „aparare, ordine publica si siguranta nationala” normelor metodologice de aplicare a legii de salarizare inca nu au fost emise. Pentru sistemul penitenciar, in cursul saptamanii care urmeaza vor incepe lucrarile comisiei mixte pentru elaborarea acestor norme (SNLP este reprezentat de Mihaela Neacsu – prim-vicepresedinte).

L 285/2011 (extras)

ART. 34

(1) Personalul din autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporţional cu timpul efectiv alocat realizării activităţilor pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare şi fără a depăşi în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).

(2) Echipa de proiect din instituţia beneficiară este responsabilă de realizarea activităţilor stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activităţi aprobat, precum şi a celor care derivă din obligaţiile beneficiarului faţă de autoritatea finanţatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat şi în conformitate cu sistemul de management şi control intern aplicabil. Activităţile prestate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituţiei publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fişei postului, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituţiei nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.

(4) Numărul de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiţionat de numărul de proiecte finanţate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanţare de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare, astfel:

a) 5 persoane pentru un proiect;

b) 8 persoane pentru două proiecte;

c) 10 persoane pentru 3 proiecte;

d) 12 persoane pentru 4 proiecte;

e) 30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 şi 10 proiecte;

f) 40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 şi 19 proiecte;

g) maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.

(5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorităţi dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanţare.

(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/şeful de proiect semnează fişele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

(7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanţare de către părţile contractante, respectiv instituţia beneficiară şi autoritatea finanţatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol.

(8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului aşa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

Ordin comun 42/77 din 2011 (extras)

5. Persoanei încadrate conform exemplului prevăzut la pct. 2, care desfăşoară activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adaugă până la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii. Timpul efectiv alocat lunar este corespunzător unei norme întregi, pentru care se acordă 25 de clase de salarizare suplimentare, sau poate corespunde unor fracţiuni de normă, după cum urmează:

– până la 8 ore se acordă o clasă de salarizare;

– între 9 şi 35 de ore se acordă 5 clase de salarizare;

– între 36 şi 62 de ore se acordă 9 clase de salarizare;

– între 63 şi 89 de ore se acordă 13 clase de salarizare;

– între 90 şi 116 ore se acordă 17 clase de salarizare;

– între 117 şi 143 de ore se acordă 21 de clase de salarizare;

– peste 144 ore, dar fără a depăşi durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare, se acordă 25 de clase de salarizare.

În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcţie de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de managerul/coordonatorul/şeful de proiect, se stabileşte numărul corespunzător de clase ce este acordat pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect”, în înţelesul art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010.

Conducătorul instituţiei, prin act administrativ, nominalizează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, dintre persoanele care sunt implicate în pregătirea şi implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, pe cele care, în calitate de membre ale unei „echipe de proiect”, vor beneficia de majorarea salarială prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu încadrarea în numărul prevăzut la alin. (4) al aceluiaşi articol, după caz.

6. În situaţia în care persoana prevăzută în exemplul de la pct. 2 este nominalizată în cursul anului 2011 să desfăşoare activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, acesteia i se va stabili salariul de bază prin adăugarea unui număr de până la 25 de clase de salarizare suplimentare, proporţional cu timpul efectiv lucrat în cadrul proiectului (de exemplu, 17 clase suplimentare):

S = 2.564 lei (iunie 2010)

S1 = 2.564 * (1 – 25%) = 1.923 lei (iulie – decembrie 2010)

S2 = 1.923 * (1 + 15%) = 2.212 lei (ianuarie 2011)

S3 = S2 * (1 + 17 clase * 2,5%)

S3 = 2.212 * (1 + 42,5%) = 3.153 lei (începând cu data nominalizării în echipa de proiect în anul 2011)

În mod similar se aplică şi celorlalte categorii de personal care sunt nominalizate în cursul anului 2011 să desfăşoare activităţi în cadrul unei echipe de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, cu excepţia demnitarilor şi înalţilor funcţionari publici.

Documente atasate:
OUG accelerare absorbtie fonduri europene 2011