Initiativa legislativa de elaborarea a Codului Administrativ al Romaniei ( o initiativa prea putin discutat in spatiul public) are ca obiect de reglementare,  stabilirea cadrului general pentru organizarea si functionarea autoritatilor si institutiilor administratiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, raspunderea administrativa, serviciile publice, precum si regulile specifice privind proprietatea privata a statului si a unitatilor administrativ- teritoriale.

Ca exista paralelisme, suprapuneri si extrem de multe dificultati de aplicare a  actelor normative din domeniu,  generate de multitudinea acestora precum si  de desele modificari, stim si simtim in fiecare zi, in ce masura Codul va rezolva problemele existente ,ramane de vazut, dar pana atunci trebuie sa ne asiguram ca prevederile acestuia nu vor avea efect negativ asupra activitatii noastre.  Conform celor mentionate de initiatori, in nici unul din statele europene nu exista un astfel de cod, care sa inglobeze intr-o maniera unitara si sistematizata  atat de multe domenii ale administratiei publice.

Ce isi propune codul? Sa reprezinte legea de baza a administratiei publice urmarind  sa asigure cadrul juridic necesar pentru stabilitatea si eficienta  autoritatilor centrale si locale.

Domeniile  care fac obiectul de reglementare a Codului Adminnistrativ sunt:

 1. administratia publica centrala,
 2. prefectul/institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate,
 3. administratia publica locala,
 4. exercitarea dreptului de proprietate publica si privata a statutului,
 5. statutul functionarilor publici si statutul juridic aplicabil personalului contractual din administratia publica,
 6. raspunderea administrativa,
 7. serviciile publice.

Ca si efecte imediate, codul va modifica sau aborga  o serie impresionanta de acte normative, care ne intereseaza, si va genera un set de alte acte normative cu implicatii pentru personalul din administratia publica ( functionari publici sau personal contractual) .

Redam mai jos actele normative ce urmeaza sa fie aborgate/ modificate sau elaborate, si tinand cont de modificarile si efectele acestora asupra personalului din administratie vom revenii intr-o postare viitoare cu o analiza in acest sens.

Mentionam ca actualmente proiectul legislativ al codului se afla in lucru, la comisiile permanente ale Senatului ( detalii despre proiect).

Acte normative ce urmeaza sa fie abrogate:

 1. Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici
 3. Legea nr. 90/2001 pentru organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor
 4. OUG nr. 17/2009 privind stabilirea unor masuri prentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 5. Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale
 6. OUG nr. 53/2001 privind Statutul- cadrul al unitatilor administrativ- teritoriale
 7. Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
 8. Legea cadru nr. 195/2006 a descentralizarii
 9. OUG nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala
 10. Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
 11. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 12. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
 13. decretul nr.478/1954 privind donatiile facute statului
 14. OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si HG nr. 168/2007- normele de aplicare ale OUG
 15. HG nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

Acte normative ce urmeaza sa fie modificate:

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
 2. Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice
 3. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale
 4. Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
 5. Legea nr. 2/ 1968 privind organizarea administrativa a teritoriului RSR
 6. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea deminitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
 7. HG nr. 521/2005 privind procedura de  consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Acte normative ce urmeaza sa fie elaborate/modificate in vederea implementarii noilor dispozitii prevazute de Cod:

 1. HG pentru aprobarea normelor privind organizarea si desfasurarea proiectului pilot de organizare a concursului de ocupare a unor functii publice vacante
 2. HG pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici
 3. HG pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora
 4. HG pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, precum si componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora
 5. HG pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici si intocmirea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici
 6. HG privind intocmirea, actualizarea si administrarea Sistemului electronic national de evidenta a ocuparii in sectorul public
 7. HG pentru aprobarea normelor procedura de desemnare, atributiile, modalitatea de organizare a activitatii si procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale consilierului de etica, precum si modalitatea de raportare a institutiilor si autoritatilor in scopul asigurarii implementarii, monitorizarii, si controlului respectarii principiilor si normelor privind conduita functionarilor publici
 8. HG pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare a personalului contractual platit din fonduri publice
 9. HG a Guvernului pentru aprobarea normelor tehnice pentru intocmira inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor
 10. HG privind organizarea si functionarea ANFP
 11. HG pentru aprobarea structurii si continutul protocolului de predare- primire prezentat de membrii Guvernului la incetarea mandatului
 12. HG pentru aprobarea plafonului maxim privind cheltuielile pentru locuinta de serviciu, cheltuielile pentru cazare si unele cheltuieli pentru deplasarea prefectilor si subprefectilor