Continuăm procedura de înscriere a întreprinderilor mici si mijlocii interesate de sporirea capacității profesionale a angajaților lor prin participarea acestora la cursuri gratuite de formare profesională și dobândirea de competențe digitale.
Sunt eligibile să participe la cursurile gratuite de formare profesională a angajaților, a IMM-urilor care își au sediile în una din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, excluse fiind cele care își au sediile în zona București-Ilfov.
Proiectul se desfasoara timp de 18 luni, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023.
Procesul de recrutare si selectie se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile, Ghidul Solicitantului, conditii generale si conditii specifice ale apelului de propuneri, conditiile Cererii de Finantare, Manualul Beneficiarului si anexele aferente.
Recrutarea si selectia in grupul tinta al proiectului se vor realiza in mod obiectiv, prin respectarea principiilor transparentei, egalitatii de sanse, nediscriminarii, nefacandu-se nicio deosebire, excludere sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu.
Recrutarea, selectarea si inscrierea grupului tinta in proiect se vor realiza de catre Expertii responsabili activitati campanii si relatia cu grupul tinta ai Partenerului 1 pe baza Metodologiei de recrutare si selectie a grupului tinta, cu anexele  aferente, prin constituirea a 310 dosare de  inscriere si validarea acestora conform criteriilor de selectie, fiind o activitate de tip continuu.
CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU INSCRIEREA IN GRUPUL TINTA
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta vizat prin proiect trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
• sa prezinte o adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare, sau extras REVISAL, din care sa reiasa ca persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial);
• sa provină din întreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. Acest criteriu va fi dovedit print-o copie certificata „CONFORM CU ORIGINALUL” a unui Certificat unic de inregistrare, in cazul în care codul CAEN este codul principal de activitate al IMM-ului si/sau originalul unui certificat constatator emis de Registrul Comerțtului – valabil – in care sa se regaseasca ca fiind autorizata cel putin activitatea aferenta unui cod CAEN (principal sau secundar) dintr-un sector economic cu potential competitiv si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (Anexa 5 – Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020) (in situatia in care codul CAEN de activitate al IMM-ului este un cod CAEN secundar);
• locul de munca ocupat prin contract sa fie în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru in care se implementeaza proiectul;
• sa aiba dorinta si disponibilitatea de a participa la activitatile proiectului, in special la cursurile de formare profesionala in competente digitale furnizate prin proiect;
• sa nu beneficieze sau sa nu beneficiat de sprijin prin alte proiecte finantate pentru acelasi tip de activitate, respectiv alte proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3, OS 3.12. – ”Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor”, pentru aceeasi calificare: cursuri de formare TIC organizate de angajator.