In sedinta Guvernului din 31.05.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normativ

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) NR.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
2.    PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la aceasta privind aspecte specifice referitoare la echipamentele aeronavelor, adoptate împreună la Cape Town, la 16 noiembrie 2001
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2016
4.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 4 august 2016
5.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României
6.    PROIECT DE LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
7.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
8.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată
II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
III.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012
2.    HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru plata financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen
4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
5.    HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Senatului României
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2017
7.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”
8.     HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului-S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806, şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma întabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria”
14.    HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani
15.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
17.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței nominale a Comitetului de amenajare a spațiului maritim
18.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administrație al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului Aniversar “20 de ani de la înființarea instituției Avocatul Poporului” și Conferinței internațional