In sedinta Guvernului din 30.08.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

II. ORDONANȚE
1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
2. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
3. ORDONANŢĂ privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate
4. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere-S.A, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
5. ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
6. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
7. ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
8. ORDONANŢĂ privind plata defalcată a TVA
9. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
10.ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
11.ORDONANŢĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
12.ORDONANŢĂ pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele destinată reactoarelor nucleare de producere a energiei electrice
13.ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
14.ORDONANŢĂ pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
15.ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2017 privind Codul de procedură fiscală
16.ORDONANŢĂ de urgență a Guvernului privind completarea art.II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și măsuri fiscal-bugetare

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.855/2013
2. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ”AVIOANE CRAIOVA” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog
10.HOTĂRÂRE privind achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar
11.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei
12.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
13.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale ”Global Special Operations Forces Symposium Europe-GLOBAL SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 27-29 septembrie 2017
16.HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Morahalom, Ungaria, la 22 iunie 2017 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
17.HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii ”Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
18.HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1011/2016 privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
19.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei autonome ”Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
20.HOTĂRÂRE privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale-Universitatea Dunărea de Jos Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr.18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului
21.HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate, ca fiind de utilitate publică
22.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018
23.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
24.HOTĂRÂRE pentru modificarea pct.IV lit.c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.136/2017 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ‘Înţelegerii tehnice între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, cu privire la asigurarea suportului de către naţiunea gazdă pe durata exerciţiului VIGOROUS WARRIOR 2017, ce se va desfăşura în perioada 4-22 septembrie 2017 pe teritoriul Germaniei”
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri privind textul Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agroindustriei din Republica Argentina
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri privind textul Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul agriculturii dintre Ministerul Municipalităţii şi Mediului din Statul Qatar şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Republicii Belarus de cooperare ştiinţifică şi tehnologică
5. MEMORANDUM cu tema: Amendamente formulate de Ministerul Justiţiei cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul Apelor și Pădurilor din România și Ministerul Resurselor de Apă din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor

VI. PUNCTE DE VEDERE
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, iniţiată de domnul deputat PMP Valeriu-Andrei Steriu împreună cu un grup de parlamentari PMP, PNL, ALDE, PSD
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, iniţiată de domnul deputat PSD Mihai Weber
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat PSD Lucian-Eduard Simion împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, Minorități naționale
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, iniţiată de domnul deputat PMP Valeriu-Andrei Steriu împreună cu un grup de parlamentari PMP, PNL, ALDE, PSD
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, iniţiată de domnul deputat ALDE Gheorghe-Marian Cucșa împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii 205/2004 privind protecția animalelor, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator UNPR Haralambie Vochițoiu împreună cu un grup de parlamentari UNPR
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de procedură Civilă, iniţiată de domnule deputat PMP Petru Movila împreună cu un grup de parlamentari PMP
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Legea pentru modificarea art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea dialogului social nr. 62/2011, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 681 din 23 noiembrie 2016, iniţiată de domnul deputat PSD Rădulescu Cătălin Marian împreună cu un grup de parlamentari PSD, neafiliați
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, iniţiată de domnii deputați PMP Mocanu Adrian și Movilă Petru
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iniţiată de domnule senator PSD Teodorovici Eugen – Orlando
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă împreună cu un grup de parlamentari PMP
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea și funcționarea pe lângă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie, iniţiată de doamna deputat PSD Laura-Mihaela Moagher împreună cu un grup de parlamentari PSD
PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind modificarea art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat UDMR Máté András – Levente împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, UNPR, Minorități naționale