In sedinta Guvernului din 09.06.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul de mediu
9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea art.4 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

II. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2017-2019 a normelor de aplicare, precum și a valorii  sprijinului financiar
3. HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxelor pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2017
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000
6. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate “CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța
8. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 57 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al județului Maramureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Maramureș
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Institutul de Proiectări Chimice “IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă
12. HOTĂRÂRE   pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată
13. HOTĂRÂRE privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar
14. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la immobile existente corpurilor C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la IPJ Cluj și DJI Cluj”
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de reabilitare termică și modernizare spații de lucru la IPJ Arad și UM0556 Arad”
16. HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
17. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stoia Florin, care și-a depus demisia  18. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferința Femeilor Francofone, organizată la București, în perioada 1-2 noiembrie 2017
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 1104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român
20. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Zam, Burjuc, Gurasada, Ilia, Brănișca, Vețel, Șoimuș, Deva și Simeria – județul Hunedoara
21. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes național, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada și Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unitățile administrativ-teritoriale: Petriș, Săvârșin, Vărădia de Mureș, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliș, Ghioroc – județul Arad
22. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1 – DN 7 și DN 2 – A2”
23. HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localității Lăpugiu de Jos, județul Hunedoara
24. HOTĂRÂRE privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice
25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
26. HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
27. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2.38 „Rețeaua de drumuri județene din județul Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate private deschise circulației publice
28. HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2016 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice 2016-2020 și pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrație publică 2016-2020
29. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
30. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020, și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020
31. HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoașterii, prin hotărâre judecătorească, a Asociației “Consiliilor Americane pentru Educație Internațională: ACTR/ACCELS, INC” din Statele Unite ale Americii

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Înființarea Punctului Central de Coordonare a Investițiilor din Planul de Investiții pentru Europa și a Grupului de Lucru aferent
2. MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui acord cu partea sârbă, prin schimb de note verbale, privind deschiderea unui punct internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe, pe canalul Bega
3. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis- Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, pentru perioada 2017-2020- în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român

V. RAPOARTE
1. CARTA ALBĂ A APĂRĂRII