I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
3. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din Bucureşti
4. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii ”Mihai Eminescu” din Timişoara
5. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii ”George Bariţiu” din Braşov
6. PROIECT DE LEGE privind Statutul inspectorului de muncă

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alineatului (6) al articolului 5 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară
7. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău – Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii ”Protecţie mal drept braţ Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, judeţul Călăraşi” şi ”Combaterea inundaţiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic şi afluenţi, judeţul Buzău”
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip
10. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
11. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
12. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi
14. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.45 la Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad
15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea circumstanțelor și procedura specifică aferent etapei 1 a programului esențial de înzestrare “transportor blindat pentru trupe 8×8”
17. HOTĂRÂRE privind organizarea, desfășurarea și finanțarea paradei militare naționale prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, în anul 2017
18. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău
21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “DIPLOMAȚIE”

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri și târguri de filme, interne și internaționale, precum și a Schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea şi exploatarea filmelor românești de toate genurile, în aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea inițierii și negocierii Protocolului de colaborare în domeniul turismului între Ministerul Turismului din România și Ministerul Dezvoltării Economice și Comerțului din Ucraina
3. MEMORANDUM cu tema: Decizie vizând situația amplasamentului Esplanada, în vederea dezvoltării Cartierului pentru justiție, în cadrul unui program de reconversie funcțională
4. MEMORANDUM cu tema: Implementarea tehnologiilor viitoare de comunicații mobile
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării de concurs pentru ocuparea a 15 funcții publice vacante din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor măsuri pentru simplificarea procesului de evaluare, selecție și contractare la nivelul POR 2014-2020