In sedinta Guvernului din 29.11.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
3.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
5.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
6.    PROIECT DE LEGE privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi desemnarea reprezentanţilor României în Comitetul Economic şi Social European

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii 49/1991  privind acordarea de indemnizații şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
4.    și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii şi studenții din România
6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 39/2005 privind cinematografia, precum și a Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale pentru sănătatea mintală a copilului şi adolescentului 2016-2020
2.    HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.445/2002
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0524 Drobeta Turnu Severin
7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea denumirii unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări şi structurile sale teritoriale
8.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0406 Constanța
9.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Olt şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova), a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 şi 2019 pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
12.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional ”Mihai Eminescu” din Timişoara, instituţie publică aflată în subordinea Ministerul Culturii
13.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 435/2013 privind participarea Serviciului Român de Informaţii şi a Ministerului Apărării Naţionale la proiectul „Multinational Cyber Defence Capability Development 2 – MN CD2”
14.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.620/2001
15.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
16.    HOTĂRÂRE privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului Patrimoniului Cultural
18.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
19.    HOTĂRÂRE pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”
20.    HOTĂRÂRE privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
21.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Primului Program Executiv în domeniile Educaţiei, Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice al Acordului de Cooperare Educaţională, Ştiinţifică şi Culturală între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării „Înţelegerii în domeniul formării profesionale între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Formării şi Învăţământului Profesional din Republica Algeriană Democratică şi Populară
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Republicii Belarus de cooperare ştiinţifică şi tehnologică
4.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte
5.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea textului revizuit al Acordului de împrumut afferent celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică, în valoare de 500 milioane EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
6.    MEMORANDUM cu tema: Propuneri achiziție autoturisme pentru înnoirea parcului auto al misiunilor diplomatice ale României din străinătate
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demersurilor propuse în scopul identificării de soluții de finanțare pentru pregătirea proiectelor privind construcția a trei spitale regionale în Iași, Cluj-Napoca și Craiova

V.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind Diaspora, partener pentru dezvoltarea României şi Ghidul pentru reîntoarcere

Sursa: Guvernul Romaniei