In sedinta Guvernului din 27.07.2016  au fost adoptate următoarele acte normative :

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru denunţarea Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terţilor pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016
3.    PROIECT DE LEGE privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii şi imunităţi prevăzute de Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate ale ONU, aprobată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003
5.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova
6.    PROIECT DE LEGE privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
2.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3.    HOTĂRÂRE privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar
4.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ, urmare reevaluării
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Harghita
7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
8.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna
9.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0813 București
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
11.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor
12.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 1C Dej – Baia Mare, km 61+500 – km 47+990”, pe raza localităţii Câţcău din judeţul Cluj
13.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
15.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a preparatelor periculoase
16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
17.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
18.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sarasău, judeţul Maramureş
19.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor oraşelor Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus, judeţul Maramureş
20.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Culciu, judeţul Satu Mare
21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Balta Albă şi Gherăseni, judeţul Buzău
22.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoara
23.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bârsău şi Foieni, judeţul Satu Mare
24.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Nehoiu, judeţul Buzău
25.    HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
26.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
27.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020
28.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medical, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.
III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Liviu-Ionuţ MOŞTEANU -secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administraţie la Societatea „Telecomunicaţii CFR” – S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, până la finalizarea procedurilor de selecţie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Radu Horia Dorcioman, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii S.A.
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Horaţiu Silviu Anghelescu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale „Poşta Română” S.A.
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României la Consorţiul European pentru Infrastructura de Cercetare „Observatorul European Multidisciplinar al fundului mării şi coloanei de apă” – EMSO-ERIC
5.    MEMORANDUM cu tema: Pachet integrat pentru combaterea sărăciei – instituirea, implementarea şi perspectivele propuse pentru măsuri
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării donaţiei unui bun mobil, aparţinând domeniului privat al statului, către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
7.    MEMORANDUM cu tema: Declararea la Comisia Europeană a cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din Programele Operaţionale 2007-2013 (în cadrul Obiectivelor Convergenţă şi Cooperare Teritorială Europeană), precum şi din Programul Operaţional pentru Pescuit, pentru care instanţele judecătoreşti au pronunţat soluţii definitive în favoarea beneficiarilor
8.    MEMORANDUM cu tema: Estimarea cererilor de plată pe care România le va transmite la Comisia Europeană (CE) în anii 2016 şi 2017 pentru programele de Cooperare Teritorială Europeană cu privire la contribuţia UE din Fondul de Dezvoltare Regională, precum şi din instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare IPA II, pentru perioada de programare 2014-2020
9.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2016 şi 2017 cu privire la contribuţia UE din fondurile structurale şi de coeziune, fondul european de pescuit şi instrumentul de asistenţă pentru pre-aderare, precum şi din fondurile europene structurale şi de investiţii
10.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea de negocieri în vederea semnării unui Acord privind cooperarea economică şi tehnologică între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba.

 

Sursa: Guvernul Romaniei