PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE

1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (PRIMĂ LECTURĂ)
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (PRIMĂ LECTURĂ)
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECTE APROBATE

I.  PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003
2. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români

II.  ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare

III.  HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea planului de amplasament şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET”
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1054/2005
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
4. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
6. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani
8. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administarrea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art.1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Salzburg, Austria)
11.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului
12.HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu-Mare
13.HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
14.HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei judeţul Suceava
15.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru și carte funciară 2015-2023

IV.  MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Harry Ilan Laufer, ministru pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat în calitate de preşedinte al părţii române în Comisia mixtă de cooperare economico româno-georgiană (Comisia Mixtă)
2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru coordonarea activităţilor specifice sistemelor de navigaţie prin satelit (GNSS)
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne

V.  NOTE
1. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României
2. NOTĂ DE INFORMARE referitoare la proiectul de lege privind statutul personalului feroviar, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Mihai- Viorel Fifor împreună cu un grup de parlamentari PSD şi ALDE (BP.222/2016, PLX.37/2017)

VI.  INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
2. INFORMARE privind bilanțul evenimentului de promovare comercială organizat anual de către Departamentul Comerțului  al SUA – Trade Winds

VII.  PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PMP, UDMR, USR(Bp. 176/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PNL Octavian Motoc împreună cu ungrup de parlamentari PNL, UNPR, PSD și neafiliați (Bp.62/2016, Plx. 402/2016)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, iniţiată de domnul senator USR Dan Lungu împreună cu un grup de parlamentari USR (Bp. 278/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, iniţiată de doamna deputat PNL Adriana Săftoiu şi un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, USR, Minorităţi Naţionale (Bp.400/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, iniţiată de domnul senator PSD Constantin-Bogdan Matei şi un grup de parlamentari PSD (Bp. 277/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, iniţiată de domnul senator UDMR Tánczos Barna şi un grup de parlamentari UDMR (Bp. 257/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic de Urgență” în Municipiul Brașov, iniţiată de doamna deputat UDMR Ambrus Izabella-Agnes împreună cu un grup de parlamentari PSD, USR, PNL, UDMR, ALDE (Bp. 245/2017)