In sedinta Guvernului din 20.07.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative

I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016
2.PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016
3.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la Bucureşti, la 8 februarie 2017
4.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate

II.ORDONANȚE

1.ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală
2.ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal
3.ORDONANȚĂ privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale

III.HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru sprijinirea Sistemului Comun de Transmitere a datelor în contextul schimbului automat de informaţii, reglementat prin Standardul Comun de Raportare al OECD, în perioada 2017-2018
3.HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016
4.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.977/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru judeţul Neamţ
5.HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 900/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Complex Sportiv Craiova – Stadion de fotbal”, bd.Ştirbei Vodă nr. 34, municipiul Craiova, judeţul Dolj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
6.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
7.HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) şi Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC) privind schimbul de informaţii tehnice şi cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti la 2 martie 2017 şi la Rockville, Maryland la 16 martie 2017
8.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
9.HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu
10.HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă
11.HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
12.HOTĂRÂRE privind suplimentarea, pe anul 2017, a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 399/2014, privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate private care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ”Autostrada Sebeș-Turda”, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014
13.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
14.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale

 IV.MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2014-2020, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană şi mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene să realizeze eventualele revizuiri ulterioare ale Programului şi să le transmită către Comisia Europeană
2.MEMORANDUM cu tema: Constituirea Comitetului interministerial de analiză pentru demararea şi aprobarea măsurilor necesare pentru relansarea activităţilor Institutului Naţional de Cercetare Cantacuzino, instituţie de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei şi siguranţei stării de sănătate a populaţiei, implicit operaţionalizarea producţiei de vaccinuri
3.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apelor şi Pădurilor din România şi Ministerul Resurselor de Apă şi Irigaţiilor din Republica Arabă Egipt privind cooperarea în domeniul resurselor de apă
4.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Kazahstan
5.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deschiderii de negocieri şi semnarea unui Memorandum de Înţelegere în domeniul agriculturii între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Îmbunătăţirilor Funciare din Republica Arabă Egipt
6.MEMORANDUM cu tema: Identificarea unor soluţii pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
7.MEMORANDUM cu tema: Adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României
8.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea documentelor de candidatură a României pentru relocarea, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente

V. NOTE

1.NOTĂ privind soluțiile identificate în scopul deblocării proiectului RO-NET

VI.RAPOARTE

1.RAPORT privind datoria publică guvernamentală

VII.INFORMĂRI

1.INFORMARE privind schema de ajutor de minimis START-UP NATION
2.INFORMARE cu tema: Campania de informare cu titlul”Informare acasa! Siguranţă în lume!”, organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Externe