In sedinta Guvernului din 16.11.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie 2015
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti
3.    PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
4.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene

II.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru completarea unor acte normative
5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, a legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
6.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport
7.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Afacerilor Interne din România şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei privind modul de realizare a schimbului de informaţii statistice şi analitice referitoare la situaţia frontierelor de stat ale României şi Ucrainei, semnat la 31 mai 2016, la Suceviţa
2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă
3.    HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” al Judeţului Suceava, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila a unui imobil trecut în domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.5 şi a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 februarie 2016 şi la 11 februarie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 şi respectiv la 8 februarie 2016 între Guvernul României reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art.8 din Hotărârea Guvernului nr.638/2016 privind aprobarea schemei de ”Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014
9.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Constanţa, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
10.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
12.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi/sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2985 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii
14.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Harghita, Constanţa, Suceava şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Naţionale de Management actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României
16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
18.    HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București
19.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea metodologiei de calcul și a tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin(3) al art. 84 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale
20.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere în piață
21.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiuni de lucrări și concesiune de servicii din legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
22.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016, precum și modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiilor publice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
23.    HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha și Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice și fizice care nu desfășoară activități economice, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică sau egală cu 30 h

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti privind utilizarea Casei ONU
2.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum de înţelegere dintre Guvernul României şi Biroul Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) privind utilizarea Casei ONU
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind iniţierea de negocieri în vederea încheierii unor protocoale de modificare a convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital încheiate între Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus, Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia şi Guvernul Turkmenistanului
4.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Buftea, în scopul adoptării unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Buftea în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov
5.    MEMORANDUM cu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Calafat, prin emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al municipiului Calafat în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei”
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Marcel Ioan BOLOŞ – secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administraţie la S.C. „Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A, unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, până la finalizarea procedurilor de selecţie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Ion TROCARU – secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administraţie la Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti” – S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, până la finalizarea procedurilor de selecţie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016
8.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis pentru ”Cecuri de inovare” în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

V.    NOTE
1.    NOTĂ de informare privind programul Prima casă pentru perioada 2017-2021

 

Sursa: Guvernul Romaniei