In sedinta Guvernului din 16.03.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ 
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

II.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producţiei de lapte
2.    HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
3.    HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.906 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea circumstanţelor şi procedurii specifice programului strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”
4.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Humet Gaminde Javier”
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul Naţional George Enescu „Palatul Cantacuzino”, Bucureşti
6.    HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2017
7.    HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, şi pentru trecerea unei construcţii din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
8.    HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi
9.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr.992/2016 privind rechemarea şi numirea unui consul general
10.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.996/2016 privind numirea unui consul general
11.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.986/2016 privind numirea unui consul general
12.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2017-2018
15.    HOTĂRÂRE privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului privind schimbul de informații şi bune practici în lupta împotriva criminalității organizate transnaționale, a traficului de droguri şi a infracțiunilor conexe între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane
2.    MEMORANDUM cu tema:  Desfăşurarea lucrărilor celei de-a 18-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-indiene de cooperare economică
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea elaborării şi execuției conceptului de participare a României la expoziția internațională 2017 ”Energia Viitorului”, Astana, Kazahstan de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”

IV.     NOTE 
1.    NOTĂ cu tema: Stadiul operaţionalizării Catalogului Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Evidenţă, Consultare şi Transparenţă (CONECT)
2.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului
3.    Programul legislativ al Guvernului pentru perioada 2017-2020
4.   Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2017
5.  NOTĂ privind amendamentele propuse de Ministerul Finanţelor Publice la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (Plx.133/2017)

V.    PUNCTE DE VEDERE 
1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare