In sedinta Guvernului din 12.10.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.  PROIECT DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF
II.  ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru completarea art. 45 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa de Guvern nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, precum și pentru constituirea Fondului Brâncuși
III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa NATO cu Partenerii Militari Strategici, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016

2. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Legea nr.55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)

3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, precum şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare

5. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţa Rutieră pentru perioada 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

10. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii

11. HOTĂRÂRE privind aplicarea corecțiilor financiare propuse de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Axa Prioritară 3 “Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 3.2 Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice electronice și al Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice“

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit.
IV.  MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Protocol adiţional la Programul de schimburi în domeniile culturii, artei, ştiinţei şi educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la Teheran, la 18 august 2014, în formă simplificată, prin schimb de note verbale

3. MEMORANDUM cu tema: Notă mandat privind negocierea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind contractarea unui nou împrumut în valoare de 60 mil.euro, în vederea finanţării Proiectului de îmbunătăţire a serviciilor judiciare.

4. MEMORANDUM cu tema:

1) Aprobarea rezultatelor prioritizării proiectelor de investiţii publice semnificative, conform informaţiilor prezentate în Anexele 1, 2, 3 şi 4 la prezentul memorandum, în scopul elaborării proiectului legii bugetului de stat pe anul 2017 şi,

2) Punerea în aplicare de către ordonatorii principali de credite a măsurilor propuse în cuprinsul memorandumului.

 

Sursa: Guvernul Romaniei