I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnate la Zagreb, la 12 iunie 2017
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
5. PROIECT DE LEGE privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică”
III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi înlocuirea Anexei 5-Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii-la Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.522/ 1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.304/2014
6. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.313/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
8. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj-Deva”, aflate pe raza localităţii Brănişca, din judeţul Hunedoara
9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000″
10. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire a municipiului Caracal”
11. HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Marinei Române şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
12. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1666/2004
14. HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz, şi pentru actualizarea anexei nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1, 1a, 1b şi 2b la Hotărârea Guvernului nr.146/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu
18. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 5 octombrie 2017 la Exploatarea Minieră Lupeni, județul Hunedoara
19. HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurilor de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național în perioada 15 noiembrie 2017 – 15 martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.327 din 20 martie 2013, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
21. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.70/2017 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024
22. HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale, și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
24. HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.955/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificărilor la ”Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind serviciile aeriene”, semnat la New Delhi, la 4 decembrie 1993, şi încheierea Acordului în formă simplificată
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii ”Programului de colaborare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ghana în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe”
3. MEMORANDUM cu tema: Situaţia activelor cu caracter social aflate în patrimoniul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. Propuneri de transfer cu titlu gratuit a acestor active
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Transporturilor-Autoritatea pentru Reformă Feroviară
5. MEMORANDUM cu tema: Acordarea şi plata drepturilor de pensie stabilite în temeiul Hotărârii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13 Balazs de la data depunerii cererii în Grecia, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale de vârstă de pensionare şi stagiu de cotizare şi a altor condiţii administrative şi medicale impuse de legislaţia naţională în materie de pensii
6. MEMORANDUM cu tema: Cel de al 16-lea raport naţional privind aplicarea prevederilor Cartei Sociale Europene Revizuite a Consiliului Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea președintelui Părții române în Comisia interguvernamentală de colaborare economică România-Republica Moldova
V. NOTE
1. NOTĂ privind discuţiile bilaterale din domeniul energetic care au avut loc cu ocazia şedinţei comune a Guvernelor României şi Bulgariei-3 octombrie 2017
2. NOTĂ de informare privind proiectul Legii tineretului
VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, inițiată de doamna deputat PNL Raluca Turcan împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp.198/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art.287 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal, inițiată de domnii deputați PMP Petru Movilă și Adrian Mocanu (Bp.284/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehicule electrice, inițiată de domnul deputat PNL Glad-Aurel Varga împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp.231/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, inițiată de domnul deputat Kelemen Hunor împreună cu un grup de parlamentari UDMR (Plx. 210/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, provenit dintr-o propunere legislativă inițiată de domnul deputat UDMR Marton Arpad-Francisc împreună cu parlamentari PSD, PNL, UDMR, ALDR, PMP, Minorități Naționale (Plx. 155/2017, L 137/2017