In sedinta Guvernului din 11.05.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie – 4 mai 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la metale grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998
2.    PROIECT DE LEGE privind acceptarea de către România a Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit semnat la Chicago, la 7 decembrie 1944
3.    PROIECT DE LEGE pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
4.    PROIECT DE LEGE privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind schimbarea titularilor drepturilor de administrare asupra unor imobile-teren fără construcții aflate în proprietatea publică a statului

III.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 25 mai 2017
2.    HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă
3.    HOTĂRÂRE privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională ”Imprimeria Națională – SA”
4.    HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea cuantumului și a plății cotizației anuale de participare a României la Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1577/2004 privind desemnarea reprezentanților părții române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană
6.    HOTĂRÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Iași, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
8.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului –Club Sportiv ”Pandurii” Târgu Jiu, în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
9.    HOTĂRÂRE privind bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia –SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
10.    HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului interministerial “Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
11.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrațiile Bazinale de Apă Argeș – Vedea, Banat, Buzău-Ialomița, Prut-Bârlad și Someș-Tisa
12.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei precum și a unităților aflate în subordinea și coordonarea acestuia
13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Radiocomunicații Navale “Radionav” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Fluviale” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale “Administrația Canalelor Navigabile” SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații SA, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Națională Poșta Română
18.     HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații
19.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, precum și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1619/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor cap VIII “Măsuri pentru facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agricol și alimentar“ din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor activități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Stabilirea condițiilor contractuale generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind semnarea convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Protocolului de cooperare în domeniile educației și formării între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Dezvoltării Resurselor Umane din Republica India
4.    MEMORANDUM cu tema: Înființarea Agenției Naționale pentru Servicii Electronice și Cloud (ANSEC), instituție publică de specialitate a administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului
5.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri de creare a unui mecanism de reprezentare independentă pentru persoanele cu dizabilități, în executarea hotărârii Centrul de Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României a Curții Europene a Drepturilor Omului
6.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea asigurării spațiilor de lucru necesare Reprezentanței României pe lângă Uniunea Europeană, pe perioada pregătirii și exercitării Președinției Consiliului UE