In sedinta Guvernului din 10.08.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative :

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
3.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea încetării valabilităţii acordurilor privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene
4.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Canadei, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea şi Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015

II.    ORDONANȚE
1.    ORDONANȚĂ  pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
2.    ORDONANȚĂ  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
3.    ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015- 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi
2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere de către operatorii economici în anul 2016
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
4.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016, la Tbilisi
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea pct.8 din anexa nr.6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1611/2009
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
8.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa
9.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Vînători şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din muncipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventor şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
11.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea „CUPRU MIN” S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
13.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţul Braşov, Brăila, Dolj şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii
15.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
16.    pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi /sau autorizării privind securitatea la incendiu
17.    HOTĂRÂRE pentru aplicarea prevederilor alin. (2), alin. (3) şi alin. (8) ale art. 3(1), art. 3(3) şi art. 3(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.923 din 11 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
18.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
19.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.219/2015 privind economia socială
20.    HOTĂRÂRE pentru acordarea unor ajutoare de urgență suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015
21.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale.
22.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele și proiectele de investiții în turism și a surselor de finanțare a documentațiilor tehnice și a lucrărilor de execuție a programelor și obiectivelor de investiții în turism, precum și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor și proiectelor de investiții în turism
23.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor de strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Lansarea Ghidului Investitorului Străin 2016 – MADE ÎN ROMANIA, elaborat de InvestRomania
2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între România și Republica Turcia în domeniul securității sociale, semnat la Ankara, la 6 iulie 1999
3.    MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord, prin schimb de note verbale, între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak privind aplicarea regimului prevăzut de Convenția cu privire la relațiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961 pentru personalul administrativ și tehnic, în cazul militarilor români dislocați în Irak în cadrul Coaliției Internaționale anti-ISIL/Daesh
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului Național de acțiune 2016-2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind inițierea de negocieri în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995, precum și aprobarea semnării Protocolului

V.    RAPOARTE
1.    RAPORT privind creanțele României la 31 decembrie 2015 provenite din activitatea de export, cooperare economică internațională și alte acțiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

 

Sursa: Guvernul Romaniei