In sedinta Guvernului din 09.08.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind organizarea şi finanțarea activităţii de vaccinare a populației în România

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenției privind Aviația Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016

4. PROIECT DE LEGE privind reglementarea activității de tele-muncă

II. ORDONANȚE

1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

2. ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

3. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

2. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcție şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligațiile călătorilor din transportul feroviar

4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea S.N. „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” – S.A., unitate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere clădire de învăţământ (pregătire) şi administrativă din Cazarma Băneasa”

7. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituției Prefectului – Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – „Horting” Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătăţii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condițiile legii

10. HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru absolvenții clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

11. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative

12. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate, a terorismului, a traficului de droguri, substanțe psihotrope şi precursori

2. MEMORANDUM cu tema: „Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale”

3. MEMORANDUM cu tema: Raportul privind vizita în România a Subcomitetului de prevenire a torturii din cadrul ONU (SPT) din perioada 3-12 mai 2016 şi Răspunsul României la acest Raport
V. INFORMĂRI

1.INFORMARE cu privire la acţiunile necesare pentru transpunerea şi implementarea efectivă a Regulamentului European nr.910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

2.INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituționale între Guvern şi Parlament, în perioada ianuarie-iunie 2017

3.INFORMARE privind reducerea birocrației din cadrul sistemului de sănătate

4.INFORMARE cu privire la numărul de farmacii autorizate