I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea ”Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol” aferentă programului de înzestrare esenţial ”Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017
3. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 360/2013, privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de evenimentul care a avut loc în data de 30 octombrie 2017 la Sucursala Mina Uricani, judeţul Hunedoara
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea deţinerii vizei a titularilor de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 29 august 2017
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003
5. HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-24 noiembrie 2017, a celei de-a doua ediţii a Forumului România-Republica Moldova în domeniul justiţiei
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei
7. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997
8. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj- Oradea”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.67/2016
9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea planului amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”
10.HOTĂRÂRE privind sistarea definitivă a unor lucrări aferente obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România
11.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului
12.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov
13.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ
14.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
15.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi transmiterea acestuia în folosinţă cu titlu gratuit Comitetului Olimpic şi Sportiv Român
16.HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român
17.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării Conferinţei Directorilor Generali ai Institutelor Naţionale de Statistică (DGINS) şi a Reuniunii Comitetului Sistemului Statistic European (CSSE), organizate la Bucureşti, în perioada 26-28 septembrie 2018
18.HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Europene pentru Siguranţă şi Antidrog ca fiind de utilitate publică
19.HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: finanţarea investiţiilor pentru achiziţionarea autobuzelor de tip EURO 6 prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea constituirii unui grup de lucru interministerial în vederea identificării soluţiilor alternative pentru rezolvarea încălzirii, în afara soluţiei reprezentată de lemnul de foc
3. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părţii române în Comisia interguvernamentală româno-belarusă de colaborare economică
4. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Preşedintelui Părţii române la cea de-a VIII-a sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale româno-ungare de cooperare economică, Budapesta
5. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat cuprinzător şi consolidat dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte (EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, ”CEPA”)
6. MEMORANDUM cu tema: aprobarea Opiniei Guvernului României la Raportul Comitetului de Experţi (COMEX) ai Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare a Consiliului Europei
7. MEMORANDUM cu tema: Împuternicirea Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale de a accepta o donaţie în favoarea statului român
8. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Suceava, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al judeţului Suceava, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Suceava, pentru Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale

V. NOTE
1. NOTĂ referitoare la limitele de cheltuieli propuse pentru ordonatorii principali de credite în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2018 și a estimărilor pentru perioada 2019-2021

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național (Bp. 207/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (Bp.214/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase (Bp. 297/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea și modificarea alin (5) al art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 290/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 319/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Plx. 282/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Plx nr. 418/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Plx nr. 417/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (Plx nr. 419/2017)