I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și formarea profesională a adulților
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”
2. HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru schimbarea sediului Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea punctelor 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.403/2013
5. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
6. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor-Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a municipiului Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor-Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
10. HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi pentru numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel
12. HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
13. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian
14. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria
15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Damian Vasilică
16. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian
17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana
18. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
20. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății în scopul construirii Spitalului Regional de Urgență Cluj
21. HOTĂRÂRE privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor
22. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru județul Iași
23. HOTĂRÂRE privind revenirea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Craiova, județul Dolj, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2985, aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Sănătății
24. HOTĂRÂRE privind completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Memorandumului de înţelegere dintre statele membre ale Reţelei Anticorupţie a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi OCDE cu privire la strategia de finanţare a reţelei
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Memorandumului de cooperare între Ministerul Tineretului şi Sportului din România şi Autoritatea Generală pentru Tineret şi Sport din Emiratele Arabe Unite
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante/temporar vacante din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi din cadrul unor instituţii publice şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
4. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea unei Comisii interinstituţionale de evaluare a situaţiei reţelelor electrice de distribuţie
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne
6. MEMORANDUM cu tema: Implementarea condiţionalităţilor ex-ante în domeniul achiziţiilor publice prin adoptarea soluţiei optime pentru viitorul regim juridic al constatărilor rezultate în urma efectuării controlului ex-ante desfăşurat de ANAP
7. MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea de către Secretariatul General al Guvernului a Fundaţiei CENTENAR, persoană juridică fără scop lucrativ

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Viorel Arcaș împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, UDMR, Minorități Naționale, neafiliați (Bp. 340/2016, Plx. 427/2016)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iniţiată de domnul deputat PMP Ionuț Simionca împreună cu un grup de parlamentari PSD, PMP, PNL, USR, UDMR, ALAR, Minorități Naționale (Bp. 265/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu calea ferată iniţiată de domnul deputat ALDE Cucșa Marian Gheorghe împreună cu un grup de parlamentari ALDE (Bp. 270/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iniţiată de domnul senator PSD Viorel Salan împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, PMP (Plx. 211/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de deputați PSD, ALDE (Bp. 248/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept „Ziua independenței naționale”, iniţiată de domnul senator ALDE Ion Hădârcă (Bp.173/2017)