In sedinta Guvernului din 04.08.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normative

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnată de România la Montreal, 5 iulie 2016, precum şi a Procololului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 şi semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga la 16 septembrie 1970
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
II. ORDONANȚE ŞI ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020
2. ORDONANŢĂ privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății
3. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului, cu modificările şi completările ulterioare
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea articolului VIII alineatul (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizarii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „ADMINISTRAŢIE” din administraţia publică locală
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole
7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind declasificarea Notei raport şi a Situaţiilor centralizatoare privind produse şi bunuri materiale, emise de Ministerul Apărării Naţionale în luna iunie 1990
9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” – Lot 1 Secţiunea B, km 14+000 – km 17+000
10. HOTĂRÂRE privind declararea proiectului „Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre – Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră – zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 – zona localitate Grădina”, ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
11. HOTĂRÂRE privind declararea proiectului „Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova”, ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
12. HOTĂRÂRE privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar
13. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
14. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism, denumit în continuare Master-Planul investiţiilor în turism şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
17. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general
18. HOTĂRÂRE privind condițiile în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum și condițiile de transmitere a informațiilor referitoare la aceste contribuții
19. HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi
IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea depăşirii limitei plăţilor restante cumulate stabilită în conformitate cu prevederile lit. b) din Memorandumul cu tema: Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale operatorilor economici cărora li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, de către Ministerul Economiei
2. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea desemnării a doi membri titulari din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în cadrul delegaţiei
României la Comitetul Regiunilor (COR) al Uniunii Europene
3. MEMORANDUM privind combaterea şi prevenirea traficului de persoane şi fenomenului exploatării prin muncă a cetăţenilor români din Regatul Spaniei
4. MEMORANDUM cu tema: Consolidarea capacităţii de răspuns a ministerelor cu atribuţii în domeniul combaterii şi prevenirii fenomenului exploatării prin muncă a cetăţenilor români din Spania, Italia şi Marea Britanie. Plan de măsuri sectoriale faţă de evoluţia acestui fenomen
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea
Programului Naţional de Reformă 2017 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2017
V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind îmbunătăţirea legislaţiei primare şi secundare privind parteneriatul public-privat